สรรพสามิตได้ข้อสรุปโครงสร้างภาษีรถยนต์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึง ความคืบหน้าของการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ว่า ได้ข้อสรุปจากการพิจารณาร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว โดยจะปรับวิธีคำนวณภาษีจากเดิม ที่ดูจากกระบอกสูบ ที่มีความสลับซับซ้อนถึง 45 อัตรา เป็นการดูประสิทธิภาพการควบคุมการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์แทน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยคาดว่าจะบังคับใช้ในอีก 3 ปี ข้างหน้า

ส่วนภาษีบุหรี่นั้น จะเสนอแก้กฎหมาย 2 ฉบับ คือ ฉบับแรกออกเป็น พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ก. ที่กำหนดให้คำนวณภาษีจากราคาขายปลีกแทนราคา C.I.F. และอีกฉบับ เป็นร่างกฎกระทรวงที่กำหนดให้จัดเก็บภาษีตามปริมาณ โดยจะระบุชัดเจนว่า จะเก็บซองละเท่าไร หลังปรับปรุงโครงสร้างภาษีบุหรี่แล้ว รายได้ของรัฐจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่อาจทำให้ราคาขายปลีกของบุหรี่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

สำหรับภาษีสุรานั้น แยกเป็น 3 ส่วน โดยสุราขาวที่เป็นระดับรากหญ้า จะมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพสุราชุมชน ที่มีอยู่กว่า 4,000 ราย ส่วนเบียร์จะคิดภาษีตามดีกรี แต่ให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการผลิตว่าจะเสียภาษีตามหลักปริมาณ และหลักราคาประกอบกัน หากอย่างใดสูงกว่าก็ให้เสียภาษีตามนั้น ส่วนไวน์ จะปรับวิธีการคำนวณภาษีให้เหมาะสม เช่นเดียวกับใบอนุญาตขายสุราประเภทต่างๆ ที่ใช้มานานกว่า 30 ปี