ศาลพิพากษา'นมไทย-เดนมาร์ค'ล้มละลาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 มี.ค. 2554 เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ บริษัท นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด ล้มละลาย และกำหนดการไต่สวนลูกหนี้ โดยเปิดเผย ตาม คดีหมายเลขแดงที่ล.16031/2550 กองบังคับคดีล้มละลาย 1ศาลล้มละลายกลาง โดยรายละเอียดระบุว่า ศาลล้มละลายกลาง ได้พิพากษาให้ บริษัท นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด ลูกหนี้ เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. 2553 และศาลได้กำหนดนัดไต่สวน นายบุญมี จันทรวงศ์ ผู้ชำระบัญชี บริษัทฯ ลูกหนี้ โดยเปิดเผยที่ศาลล้มละลายกลาง ในวันที่ 7 ธ.ค. 2553 ซึ่งเจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว มีสิทธิ์ไปฟังการไต่สวน และซักถามลูกหนี้ที่ศาลได้ หรือจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนก็ได้

สำหรับ บริษัท นมไทย-เดนมาร์ค จดทะเบียนจัดตั้งปี 2537 มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยมี นายประภาส อดิสยเทพกุล และพลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช เป็นกรรมการบริษัท