พณ.ทำแผนรับมือสินค้าขึ้นราคา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายฉัตรชัย ชูแก้ว โฆษกประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน ไปจัดทำแผนรับมือสินค้าเป็นรายสินค้า ซึ่งตามแผนจะแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกสินค้าต้นทุนไม่กระทบ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ซึ่งเป็นสินค้าทั่วไป หรือสินค้าฟุ่มเฟือย กลุ่มที่สองสินค้าจับตามองเป็นพิเศษ มีสัดส่วนร้อยละ 10 ซึ่งได้รับผลกระทบจากต้นทุนสูงขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลาง ได้แก่ สินค้าอุปโภค บริโภค เช่น เครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สบู่ ยาสีฟัน และกลุ่มที่สาม สินค้าที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน ต้นทุนผลิตสูงขึ้นมาก และปริมาณการผลิตอาจไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค มีสัดส่วน ร้อยละ10 เช่น น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ปุ๋ยยูเรีย นมสด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่มีต้นทุนสูงขึ้น เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง โดยให้ทำแผนรองรับระยะยาว ด้วยการศึกษาโครงสร้างต้นทุนของการปรับขึ้นค่าแรงงาน และต้นทุนอื่น ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต