ฝ่ายค้านอัดนโยบายเรียนฟรี15ปีของรัฐบาล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณารายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส.ส.ฝ่ายค้าน ได้อภิปรายถึงโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล ว่า ยังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศได้ โดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจากการสำรวจพบว่าประชาชนร้อยละ 98.20 พอใจโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ทางกระทรวงฯ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายโอกาสไปยังเด็กด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง ทั้งเด็กพิการ และชาวเขา

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังเตรียมอนุมัติจัดตั้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ