ป.ป.ช.ฟันสส.ชินณิชายื่นบัญชีเท็จ

ป.ป.ช.ฟันสส.ชินณิชายื่นบัญชีเท็จ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ายอภินันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ ที่ได้ยื่นแสดงไว้ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2551

ปรากฏว่า น.ส.ชินณิชา มิได้แสดงรายการเงินกู้ยืม จาก นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ จำนวน100,000,000 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือตามที่ชี้แจงต่อ คตส. ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการกู้ยืมเงินนำไปใช้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ตามสัญญาการกู้ยืมเงินที่ได้ทำขึ้น และเหตุที่ไม่ได้แสดงรายการหนี้สินดังกล่าว เพราะความหลงผิดและเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยสุจริตว่าระหว่างทำรายการบัญชีฯ นั้นกระบวนการไต่สวนของ คตส. ยังไม่เสร็จสิ้น หนี้สินที่มีคำสั่งอายัดไว้ ผู้ยื่นไม่สามารถดำเนินการอื่นใดได้ จนกว่า คตส. จะมีคำสั่งให้เพิกถอนการอายัด

และการที่ น.ส.ชินณิชา มาขอยื่นรายการดังกล่าวเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2551 ภายหลังยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.เชียงใหม่ แล้วเป็นเวลากว่า 8 เดือน ถือว่าข้ออ้างของ น.ส.ชินณิชา ฟังไม่ขึ้น จึงมีมติว่า น.ส.ชินณิชา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 263 ให้ น.ส.ชินณิชา พ้นจากตำแหน่ง และห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือ ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง เป็นเวลา 5 ปี