BOIอนุมัติส่งเสริมการลงทุน13โครงการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้อนุมัติการส่งเสริมการลงทุน 13 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 4.1 แสนล้านบาท โดยเป็นอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรแปรรูป เครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต้น พร้อมกับได้รายงานสรุปการส่งเสริมการลงทุนในปี 2553 ในภาพรวมมีมูลค่ากว่า 440,000 ล้านบาท โดยมีผู้สนใจขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด คือ ภาคบริการและสาธารณูปโภค เงินลงทุนรวม 167,000 ล้านบาท รองลงมา คือ อุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง อุตสาหกรรมการเกษตร

นอกจากนี้จากการปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่ SME ตั้งแต่ปี 2553 มีการยื่นขอรับการส่งเสริมจำนวน 147 โครงการ เงินลงทุนรวม 2,592 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 12 เท่าตัว โดยสะท้อนให้เห็น ว่า นโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่ SME ของบีโอไอ เริ่มเดินมาถูกทาง สามารถเข้าถึงการยกเว้นภาษีเงินได้ และเพิ่มศักยภาพให้กับ SME ไทย ได้มากขึ้น