วุฒิสภา ผ่าน พ.ร.บ.กองทุนการออมแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าชี้แจงร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ ต่อสมาชิกรัฐสภาว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ สามารถครอบคลุมผู้ใช้แรงงานที่อยู่นอกระบบอย่างทั่วถึง ทุกสาขาอาชีพ กว่า 20 ล้านคน และกองทุนนี้ สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุ ประมาณ 4,000,000 - 5,000,000 คน โดยกองทุนฉบับนี้ประชาชนที่เข้าร่วม ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนร้อยละ 50

ขณะที่รัฐบาล จะอุดหนุนให้ร้อยละ 50 ที่ผ่านมา พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ด้วยมติเอกฉันท์ ภายหลังการอภิปรายจากสมาชิกวุฒิสภาร่วม 3 ช.ม. ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติรับร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ ไว้พิจารณาด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 98 เสียง และตั้งกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาอีก จำนวน 27 คน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะต้องเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน จากนั้น วุฒิสภา ได้ถอนชื่อออกจากการเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวนมาก เนื่องจาก บางคน เป็นสมาชิกวุฒิสภาสรรหา
ที่จะหมดวาระในวันที่ 18 ก.พ.นี้ ที่ประชุมจึงต้องมีการพักการประชุม เพื่อหาข้อสรุปถึงสัดส่วนกรรมาธิการ ที่มีสมาชิกวุฒิสภาสรรหา ร่วมอยู่ด้วย