สภาโหวตแก้ รธน.วาระ 3 -จนท.คุมเข้ม

สภาโหวตแก้ รธน.วาระ 3 -จนท.คุมเข้ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ... พ.ศ. .... มาตรา 190 เรื่องประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและมาตรา 93- 98 เรื่องที่มาของ ส.ส. ในวาระที่ 3 เริ่มขึ้น เมื่อเวลา 10.30 น. และทันทีที่การประชุมเริ่มต้นขึ้น ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายอิทธิพล เหลืองบริบูรณ์ ส.ว.สรรหา ได้ลาออกจากตำแหน่ง ทำให้เหลือ ส.ว. ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 149 คน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสียเวลาไปกว่าครึ่งชั่วโมงแล้ว แต่ยังไม่สามารถ ลงมติได้ เนื่องจาก นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย หารือต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวาระที่ 1 และ 2 ขัดต่อข้อบังคับ ข้อ 86 วรรค 7 เรื่องการไม่ระบุมาตราในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ชัดเจน โดยสมาชิกเห็นว่า ควรส่งเรื่องให้ ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความ ในที่สุดที่ประชุมรัฐสภา มีมติ 302/330 เสียง ว่า การเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรี ไม่ขัดต่อบังคับดังกล่าว ขณะที่ นายชัย ระบุว่า การลงมติในวันนี้ คาดว่า จะใช้เวลาประมาณ 4 ช.ม.ครึ่ง