กรณ์คาดร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯสรุปใน2ด.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภายในระยะเวลาอีก 2 เดือน จะมีความคืบหน้าในเรื่องของ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มากขึ้น หากคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถได้ข้อสรุปพิจารณากลับมายังคณะรัฐมนตรีได้ ก็สามารถบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฏรในสมัยปัจจุบันได้เลย โดยในวันนี้ ตนได้เข้าชี้แจงรายละเอียด ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา หลังจากยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในรายละเอียดบางประการ เช่น การกำหนดสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินหลายประเภทในแปลงเดียวกัน และการยกเว้นจัดเก็บภาษี

ส่วนการที่ นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) เสนอแนวทางปฏิรูปการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร 5 ข้อ นั้น ตนมองว่า มีความสอดคล้องกับ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ทั้งการจำกัดเพดานการถือครองที่ดิน การสร้างความเป็นธรรม การจัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตร การจัดเก็บภาษีที่ดินเกษตรกรรมในอัตราก้าวหน้า และมีการกำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรขึ้นมาอย่างชัดเจน อีกทั้งยืนยันว่า รัฐบาลตั้งใจผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรมมากขึ้น