มติสภาผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับสภา4ฉบับ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบในวาระ 3 ของร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของรัฐสภา จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา ร่าง
พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และร่าง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยสาระสำคัญของร่างดังกล่าว คือ ให้รัฐสภาเป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริง เหมือนฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ

นอกจากนี้ ยังกำหนดบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองด้วย