เพลง LET'S NOT FALL IN LOVE

อัลบั้ม E

ศิลปิน BIGBANG

05 ส.ค. 58

เนื้อเพลง LET'S NOT FALL IN LOVE

Song: Let's Not Fall in Love

Artist: BIGBANG

 

อูรี ซารังฮาจี มัลราโย อาชิกกึน ชัล โมรือชันนาโย

ซาซิล โชกึมมึน ดูรยออุน กอยา

กือแด มีอันแฮโย

อูรี ยักซกฮาชี มัลราโย แนอิลรึล โต โมรือชันนาโย

ฮาชีมันนี มัล มันนึน ชินซิมมียา

กือแด ชฮฮาแฮโย

 

อามูกอซโด มุดชี มัลราโย

แดดับฮัล ซู ออบซอโย

ชิกึม อีรอฮเก ดุลรอ แฮงบกฮันแด แว

 

นัล กาชีรยอ ฮาชี มัลราโย

กือชอ อีแดโร โชกึมมัน อิซซอโย

กัลซูรก ดอ มาอึม อาพาชีเก แว

 

ชัชชึน มันนัม ดวีเอน อีบยอล

กเยซก บันบกดวีนึน ซิลรยอน

ดอนึน อึยมีรึล ชัชชึล ซู ออบซอ

ออรีซอกกึน มีรยอน

ซารังงึย ทัลรึล ซึน mistake

นือกีนึน กัมชองงึน ดา บีซึซแฮ

ฮาจีมัน นี ซุนกันมันคึมมึน I want you to stay

 

อูรี ซารังฮาชีมัลราโย อาชิกกึน ชัล โมรือชันฮาโย

ซาซิล โชกึมมึน ดูรยออุน กอยา

กือแด มีอันแฮโย

อูรี ยักซกฮาชี มัลราโย แนอิลรึน โต โมรือชันนาโย

ฮาชีมันนี มัล มันนึน ชินซิมมียา

กือแด ชฮฮาแฮโย

 

นารึล โบมยอ อุซชี มัลราโย

ชองดึลมยอน ซึลพอชยอโย

เยปึน กือ มีโซกานุนมุลรี ดวีลกา บวา

 

ซารังงีรัน ดู กึลชาซกเก

อูริล กาดูรยอโก ฮาชี มัลราโย

แชอูชี มซฮัล ยกซิมมีนีกา

 

ชออึมเมน ซอลเรมมึล อันโก

บันนึน โกมินนึล อันโก

กึทเทน ซอโร อึยรีโรนามา ชีแน ซีแฮงชักโก

นัน ฮารูฮารูกา บุลรันแฮ

เน กือ ซนซูฮัมมี บูดัมดแว

ฮาชีมัน โอนึล บัมมันคึมมึน

I want you to stay

แนเก นอมู มันฮึน กอล บาราชีมา

นาโด กือแดล อิลโก ซิพชิน อันนา

กิพพอ ชีกี ชอนเน ซังเช อิบเก ชอนเน

นัล มิดชี มัลราโย

 

อูรี ซารังฮาชี มัลราโย อาชิกกึน ชัล โมรือชันนาโย

ซาซิล โชกึมมึน ดูรยออุน กอยา

กือแด มีอันแฮโย

อูรี ยักซกฮาชี มัลราโย แนอิลรึล โต โมรือชันนาโย

ฮาชีมัน นี มัล มันนึน ชินซิมมียา

กือแด ชฮฮาแฮโย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***