เพลง BLUE (Special Edition 'Still Alive')

อัลบั้ม Special Edition 'Still Alive'

ศิลปิน BIGBANG

06 มิ.ย. 55

เนื้อเพลง BLUE (Special Edition 'Still Alive')

Song: BLUE

Artist: BIGBANG

 

คยอ อุล ลี คา โก พม มี ชัด จา โอ จโย อู ริน ชี ดึล โก

คือ รี อุม ซก เก มัม มี มอง ดึล ลอซ จโย

I’m singing my blues

พา รัน นุน มุล เล พา รัน ซึล พึม เม คิล ดึล ยอ จา

I’m singing my blues

ตึน กู รึม เม นัล รยอ โบ แนน ซา รัง oh oh

 

คัด ทึน ฮา นึล ทา รึน คด

นอ วา นา วี ฮอม มา นี กา

นอ เอ เก ซอ ตอ นา จู นึน กอ ยา

นิม มี รัน คึล จา เอ ชอม มา นา

พี กบ บา จี มัน แน กา มด นา ซุม นึน กอ ยา

ชัน อิน นัน อี บยอล ลึน ซา รัง งี มัล โร

คือ ออ ตอน มัล โด วี โร ทวิล ซู นึน ออบ ดา โก

อา มา แน อิน แซง งี มา จี มัก เมล โร

มัก กี แน รยอ โอ เร โย อี เจ

 

แท ออ นา ซอ นอล มัน นา โก

ชุก กึล มัน คึม ซา รัง งา โก

พา รัน เก มุล ดึล ลอ ชี ริน แน มา อึม

นุน นึล คัม มา โด นอล นือ กิล ซู ออบ จัน นา

 

คยอ อุล ลี คา โก พม มี ชัด จา โอ จโย อู ริน ชี ดึล โก

คือ รี อุม ซก เก มัม มี มอง ดึล ลอด จโย

I’m singing my blues

พา รัน นุม มุล เล พา รัน ซึล พึม เม คิล ดึล ยอ จยอ

I’m singing my blues

ตึน กู รึม เม นัล รยอ โบ แนล ซา รัง oh oh

 

ชิม จัง งี มอด จึน กอด กัด ทา

ชอน แจง งี กึด นา โก กด เซ ออล ลอ พุท ทึน นอ วา นา

แน มอ ริด ซก แซ กยอ จิน Trauma

อี นุน มุล มา รือ มยอน ชก ชก กี คี ออก กา รี แน ซา รัง

คเว รบ จี โด เว รบ จี โด อัน นา

แฮง บก กึน ดา ฮน จัด มัล

คือ อี ซัง เง พก จับ บัน คอน มด ชัม มา

แท ซู รบ จี อา มู รอด จี โด อัน นา

พยอล ซู ออบ นึน พีง ฮวัง ซา รัม ดึล ลึน วัด ดา คัน ดา

 

แท ออ นา ซอ นอล มัน นา โก

ชุก กึน มัน คึม ซา รัง งา โก

พี รัค เก มุล ดึล ลอ ชี ริน แน มา อึม

นอ นึน ตอ นา โด นัน คือ แด โร อิด จัน นา

คยอ อุล ลี คา โก พม มี ชัด จา โอ จโย อู ริน ชี ดึล โก

คือ รี อุม ซก เก มัม มี มอง ดึล ลอด จโย

โอ นึล โด พา รัน ชอ ทัล บิช ชา แร เอ

นา ฮล โร ชัม มี ดึล เกด จโย

กุม ซก เก ซอ โด นัน คือ แด รึล ชัด จา

เฮ แม อี มยอ อี โน แร รึล พุล รอ โย

I’m singing my blues

พา รัน นุน มุล เล พา รัน ซึล พึม เม คิล ดึล ยอ จา

I’m singing my blues

ตึน กู รึม เม นัล รยอ โบ แนน ซา รัง oh oh

I’m singing my blues

พา รัน นุน มุล เล พา รัน ซึล พึม เม คิล ดึล ยอ จยอ

I’m singing my blues

ตึน กู รึม เม นัล รยอ โบ แนน ซา รัง oh oh

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***