เพลง Sunset Glow

อัลบั้ม ESSENTIAL BIGBANG

ศิลปิน BIGBANG

24 ก.ย. 53

เนื้อเพลง Sunset Glow

Song: Sunset Glow

Artist: BIGBANG

 

นาน นอ รึล ซา รัง แฮ

Let's go Yes sir

We're back again with อี มุน เซ

That's right Fresh celebration 2008

It's bigbang ye ye bust it

 

คือ แดน อา ชี นา โย อิด จาน นา โย

จี กึม คือ แด กา นอ มู คือ รี วอ โย

โค เก ซก กยอ นุน มุล ฮบ ชยอ โย

ทัง ชิน เน อี รึม มึล พุล รอ โย

กค อี รอก เค นาล นัม กยอ ทู โก

ตอ นา กา ยา มาน แฮด นึ น จี

 

นอ มาน เซง กัก คา มยอน มอ รี อา พา

ทก คา ดี ทก คัน ซุล กัด ทอ

 

ซุล ปุน นี เกด ซอ พยอง อี

จี เม อิล อัล ลา นู วอ มยอน บอน อิน จิ

เน อิล อี มยอน โต จัม กัน อิจ จอด ดา กา โต

โม เร จึม อี มยอน เซง กัก นา เกด จี มาน

คือ แร โด ออ ตอก เค

อา จิก แน ซา รัง ยู ฮโย ฮัน เท

ทล ลา อล กอ รา โก มิด นึน เด

นาน นอ มาน คี ดา รี นึน เด

 

นาน นอ รึล ซา รัง เฮ

อี เซ ซัง งึน นอ ปุน นี ยา

โซ รี ชยอ บู รึ จี มาน

ชอ แด ดับ ออบ นึน

โน อึล มาน บุล เก ทา นึ น เด

 

ฮก ชี คือ แด กา มี อัน แฮ ฮัน ดา มยอน

แน ออล กุล โบ กี ทู รยอบ ดา มยอน

girl คือ รอน คอก จอง ฮา ทอล ทอล ทอล มา

นอ รา มยอน ฮิม มี พอล พอล พอล นา

 

โพ โก ชิพ พึน คือ แด ออล กุล

ชอ บุล กึนโน อึล รึล ดัล มา

ทอ ซึล พอ จี นึน กอล

 

oh baby baby ทา จี นา กาน ชี กัน

อู รี กา ฮัม เก ฮัน ชู ออก อิด จิน มาล ลา จวอ โย

นุน นึล กัม มา โซ รี ออบ ชี

นาล พุล รอ จุน ดา มยอน

ออน เจ รา โด ทัล รยอ กัล เก โย

everyday everynight i need you

 

นาน นอ รึล ซา รัง เฮ

อี เซ ซัง งึน นอ ปุน นี ยา

โซ รี ชยอ บู รึ จี มาน

ชอ แด ดับ ออบ นึน

โน อึล มาน บุล เก ทา นึ น เด

 

อา รึม ดา วอด ดอน คือ แด โม ซึล บึล

อี เจน บุล ซุน ออบ เกด จี มาน

 

ฮุ ฮเวน ออบ ซอ คือ จอ บา รา บล ซู อิด เก

บล เก ทา จู โอ

 

Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah

Let's go

Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah

 

แฮ กา ตือ โก แฮ กา จี เน

โน อึล บิด เช ซึล พอ จี เน

ทัล ลี ตือ โก ทัล ลี จี เน

เซ วอล โซก เก นา โต ฮัน มู ดยอ จี เน

 

แฮ กา ตือ โก แฮ กา จี เน

โน อึล บิด เช ซึล พอ จี เน

ทัล ลี ตือ โก ทัล ลี จี เน

เซ วอล โซก เก นา โต ฮัน มู ดยอ จี เน

 

นาน นอ รึล ซา รัง เฮ

อี เซ ซัง งึน นอ ปุน นี ยา

โซ รี ชยอ บู รึ จี มาน

ชอ แด ดับ ออบ นึน

โน อึล มาน บุล เก ทา นึ น เด

 

นาน นอ รึล ซา รัง เฮ

อี เซ ซัง งึน นอ ปุน นี ยา

โซ รี ชยอ บู รึ จี มาน

ชอ แด ดับ ออบ นึน

โน อึล มาน บุล เก ทา นึ น เด

 

Once again

Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah

Let's go

Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah

big bang

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***