เพลง empty

อัลบั้ม 2014 S/S

ศิลปิน WINNER

12 ส.ค. 57

เนื้อเพลง empty

Song: Empty

Artist: WINNER

 

คออุล ซอคเก เน มูซือบึล ทอง บิน กอชชอรอม กมกอเฮ

ฮนจา กีรึล กอลรอบวาโด ทอง บิน คอรี นอมู กมกอเฮ

Da ra dat dat dat dat dat dat, Baby don’t worry

นอรัน กุมเอซอ เกน ฮยอนชีเร อาชีมึน กมกอเฮ

อาชีมึล มาจี ฮามยอนซอ ทาชี จากักเฮ

นัล เกวอจูนึน กอน เนกา อานิน อัลลัมเบล

พีรอมอกึล ชิมเดนึน เว อีรี นอลจอคเค

ฮอฮอบอลพัน กัททึน มาเม ชีริน พารัมมัน บูเน

 

นานึน บิน กอบเตกิ นอ ออบชิน กอบจองงี ชูวี ซารัมดึลเร ดงจองเง นุนบิชี

นัล ชุกเก มันดึลรอ No! what a day ฮารู ชีจัก ฮากี ชอนเน มูชิมโก บอน

 

คออุล ซอคเก เน มูซือบึล ทอง บิน กอชชอรอม กมกอเฮ

( มีโซกา ออบซอ พโยจองงึน )

ฮนจา กีรึล กอลรอบวาโด ทอง บิน คอรี นอมู กมกอเฮ

( เน มาอึมชอรอม โจยงเฮ )

Da ra dat dat dat dat dat dat Baby don't worry

(Da dat dat dat da ra)

นอรัน กุมเอซอ เกน ฮยอนชีเร อาชีมึน กมกอเฮ

( เน มาอือมี นอมู กมกอเฮ )

 

กึทชี นัทเนโย นอเอ กือเดโย ออดี อินนาโย อีเจ อูริน

จูออกี ทเวจโย แฮงบค แฮซอโย นัล อิดจี มาราโย โต ทาชี มันนาโย

 

โจอัจดอน นัลดึลกวา ซึลพยอดตอน นัลดึล

ฮิมดือรอทตอน นัลดึลกวา แฮงบคแฮซตอน นัลดึล

อีเจน จีนา กาบอริน ชีกัน โซเก ชูออกกี ดเวอ

ควากอเอ มอมุลรอ อิทนึน กือเดวา นานึน over

ฮยอนชิลโร โทราอน กอท กัทเท

ซัมเม อียูกา ซาราจยอ มอรีกา บกจับเพ

อาชิมเม นูนึน ตือมยอน กาซือมี ทอง บิน กอท กัทชี

กมกอฮึม นึกกยอ นอรึล มันนากี ชอนกวา ตกกัทเท

 

คออุล ซอคเก เน มูซือบึล ทอง บิน กอชชอรอม กมกอเฮ

( มีโซกา ออบซอ พโยจองงึน )

ฮนจา กีรึล กอลรอบวาโด ทอง บิน คอรี นอมู กมกอเฮ

( เน มาอึมชอรอม โจยงเฮ )

Da ra dat dat dat dat dat dat Baby don't worry

(Da dat dat dat da ra)

นอรัน กุมเอซอ เกน ฮยอนชีเร อาชีมึน กมกอเฮ

( เน มาอือมี นอมู กมกอเฮ )

 

กึทชี นัทเนโย นอเอ กือเดโย ออดี อินนาโย อีเจ อูริน

จูออกี ทเวจโย แฮงบค แฮซอโย นัล อิดจี มาราโย โต ทาชี มันนาโย

 

อาจิก อารึนกอรยอโย นูนึล กามือมยอน จอมจอม

มูดยอ จีเกทจโย ชีกันนี ชีนามยอน

ฮูฮเวฮาจีนึน อันนาโย จอม อาชวีบึล ปุนนีจโย

โบโก ชิพจีนึน อันนาโย กือเดกา กือรีอุน ปุนนีจโย

 

เยจอน กัทจี อันนึน เน โมซือบี จอมจอม ทุลรยอวอ

( มีโซกา ออบซอ พโยจองงึน )

ยักเคจยอนมัน กานึน เน จาชินนึล โบกิกา มูซอวอ

( เน มาอึมชอรอม โจยงเฮ )

นอกา ออบนึน เน จูวีนึน กงกี โจชา มูกอวอ

(Da ra da ra ra ra ra dat)

นอรัน กุมเอซอ เกน ฮยอนชิลเร อาจีบี

 

กึทชี นัทเนโย ( กึทชี นัทเนโย )

นอเอ กือเดโย ออดี อินนาโย ( ออดี อินนาโย )

อีเจ อูริน

 

จูออกี ทเวจโย แฮงบค แฮซอโย ( แฮงบค แฮซอโย )

อิดจี มาราโย ( อิดจี มาราโย )

ทาชี มันนาโย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***