เพลง Sentimental

อัลบั้ม EXIT - E

ศิลปิน WINNER

01 ก.พ. 59

เนื้อเพลง Sentimental

Song: SENTIMENTAL

Artist: WINNER

 

พามี ทเวมยอน ออกีมอบชี

ชาจาโอนึน อี นือกีมี แวนจี วอนมังซือรอวอ

คแวนฮี โต ชอนฮวา คอรอ บวา

นอโด นาวา กาทึน มาอือมิลกา บวา

นา ชีกึม เซนชีแฮ

ชอนจังมัน พาราบวา

อามูกอซโต ออมนึน พาทังเอ คือริม คือรยอ บวัซจา

นา โชกึม เซนชีแฮ

โชบึน แน พัง ฮัน คัน โอนึลตารา นอมู นอลบอ

ฮนจา นูวออิซกีเอน

 

Bed time story

พุลรอจวอ ชาจังกา

ชัมดึลโก ชีพอโด ยังดือรี มอลรี โทมังกา

ชังมุน พูดีชีนึน โซรีกา ชอนดุงอิน ดือชี

มูซอวอ โอนึล พัม

ชงอี อุลรยอ พัม ยอลดูชี

 

ทารึน แนเก อินซาแฮโด

โอนือรึน พยอลโร พันกับจี อานา

มอริล ฮึนดึลมยอน ออจีรอวอ

แน คยอเท อามูโด ออบจานา

คัมจองอึน low ฮันเด

นัน อูจูกาจี คาโกพา

อี มัม นูกา อาราจุลกา

ชุกโก ชีพอ มัลโรมัน

 

พามี ทเวมยอน ออกีมอบชี

ชาจาโอนึน อี นือกีมี แวนจี วอนมังซือรอวอ

คแวนฮี โต ชอนฮวา คอรอ บวา

นอโด นาวา กาทึน มาอือมิลกา บวา

 

นา ชีกึม เซนชีแฮ

ชอนจังมัน พาราบวา

อามูกอซโต ออมนึน พาทังเอ คือริม คือรยอ บวัซจา

นา โชกึม เซนชีแฮ

โชบึน แน พัง ฮัน คัน โอนึลตารา นอมู นอลบอ

ฮนจา นูวออิซกีเอน

 

คือนยัง ฮานือเร ตอ อินนึน พยอรี ทเวโกพา

อามูกอซโต อัน แฮโด

ซือซือโร พีชึล แนจานา

ออดูวอจิน พัมกวา กาชี ออดูวอจิน มาอึม

เวโรวอ วีแทโรวอ

นูกา นัล อาราจุลกา

 

คแวนฮี อออุลรีจี อันนึน แจจือ

อือมากึล ทือรอโย เรอีชัลซือกาชี

พีกา นารึล ชอกชีดึซ

อือมัก โซริน อุลรยอ พอจยอ

ควีเอซอ พัลกึทกาจี

โชชิมแฮ โชชิมแฮ SNS

คัมซองเอ ชวีแฮ ฮอซโซรี ชอกจี อันกี

ฮยอลกี วังซองฮัน มาอือเม ชอน ยอจาชินกูฮันเท ชอนฮวา อันกี

 

พามี ทเวมยอน ออกีมอบชี

ชาจาโอนึน อี นือกีมี แวนจี วอนมังซือรอวอ

คแวนฮี โต ชอนฮวา คอรอ บวา

นอโด นาวา กาทึน มาอือมิลกา บวา

 

นา ชีกึม เซนชีแฮ

ชอนจังมัน พาราบวา

อามูกอซโต ออมนึน พาทังเอ คือริม คือรยอ บวัซจา

นา โชกึม เซนชีแฮ

โชบึน แน พัง ฮัน คัน โอนึลตารา นอมู นอลบอ

ฮนจา นูวออิซกีเอน

 

ชาพีจี อานา (อีเจ วา ฮูฮเวแฮโด)

นูเน โพอีจี อานา (อามูรี แอรึล ซอโด)

อูรีนึน ยองวอนฮี แฮงโบคัล ซูน ออบเกซจี

 

นา ชีกึม เซนชีแฮ

ชอนจังมัน พาราบวา

อามูกอซโต ออมนึน พาทังเอ คือริม คือรยอ บวัซจา

นา โชกึม เซนชีแฮ

โชบึน แน พัง ฮัน คัน โอนึลตารา นอมู นอลบอ

ฮนจา นูวออิซกีเอน

 

พามี ทเวมยอน ออกีมอบชี

ชาจาโอนึน อี นือกีมี แวนจี วอนมังซือรอวอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***