วิธียื่นภาษี ภ.ง.ด.94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 2566 ทางออนไลน์

วิธียื่นภาษี ภ.ง.ด.94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 2566 ทางออนไลน์

วิธียื่นภาษี ภ.ง.ด.94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 2566 ทางออนไลน์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วิธียื่นภาษี ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 2566 ทางออนไลน์ เริ่มยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 66

ภ.ง.ด.94 คืออะไร?

ภ.ง.ด.94 คือ การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา 40(5)-40(8) สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย. ของทุกปี

ใครต้องเสียภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.94 บ้าง?

 1. คนโสดที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท
 2. คนมีคู่สมรสที่มีเงินได้พึงประเมินไม่ว่าฝ่ายเดียว หรือสองฝ่ายรวมกันไม่เกิน 120,000 บาท
 3. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง มีเงินได้พึงประเมิน 60,000 บาท
 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท
 5. คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท
 6. วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้เกิน 1,800,000 บาท หรือเกิน 60,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ ตามกฎหมายภาษีมาตรา 40(5) – (8) คืออะไร?

ผู้มีเงินได้ประเภทที่ 5

 • เงินหรือประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ที่ดิน บ้าน รถยนต์ เป็นต้น

ผู้เงินได้ประเภทที่ 6

 • เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น กฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น

ผู้มีเงินได้ประเภทที่ 7

 • เงินได้จากการรับเหมาที่ต้องจัดหาสัมภาระที่สำคัญนอกเหนือจากเครื่องมือ

ผู้มีเงินได้ประเภทที่ 8

 • เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในเงินได้ประเภทที่ 1-7 แล้ว

ช่องทางการยื่นภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด. 94 ปี 2566

 1. ยื่นภาษีออนไลน์ครึ่งปี ภ.ง.ด. 94
 2. สำนักงานสรรพากรพื้นที่
 3. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังกองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร เมื่อยื่นแบบแล้วก็ชำระภาษีตามช่องทางที่กำหนด

สาเหตุที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปี 2566

การยื่นภาษีครึ่งปีช่วยลดภาระการจัดเตรียมเอกสาร วางแผนการชำระภาษี บางคนต้องการทยอยจ่าย และชำระ แต่ส่วนหนึ่งเป็นการวางแผนทางการเงินสำหรับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจค้าขาย ใช้แบบยื่นภาษี ภ.ง.ด.94 เพื่อขอสินเชื่อในอนาคตได้

 • เพื่อแบ่งเบาภาระชำระภาษี
 • เพื่อง่ายต่อการจัดทำเอกสาร
 • เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการวางแผนการเงิน ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

ยื่นภาษีครึ่งปีใช้อะไรลดหย่อนได้บ้าง?

การยื่นภาษีครึ่งปี ในแบบ ภ.ง.ด. 94 ยื่นผ่านออนไลน์ได้ตามกรอบเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเอกสารก็ยื่นกับสำนักงานสรรพากรท้องที่ได้ ส่วนที่นำมาใช้ลดหย่อนนั้นมีทั้งที่เหมือนและแตกต่างกับการยื่นภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 90/91 เช่น การกรอกลดหย่อนภาษีด้วยเงินสมทบประกันสังคมมาตราต่างๆ, การกรอกกองทุนบางอย่างก็กำหนดไว้เฉพาะ ตรวจสอบได้ที่แบบยื่นภาษี ภ.ง.ด. 94

ถ้าไม่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีมีความผิดหรือไม่?

หากไม่ยื่นภาษีจะมีโทษตามกฎหมาย คือ ค่าปรับไม่ยื่นแบบ 2,000 บาท และเงินเพิ่ม (ดอกเบี้ย) จากภาษีที่ต้องจ่ายในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน) โดยนับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นภาษีของตน สามารถติดต่อกับสำนักงานสรรพากร หรือโทร. RD Intelligence Center 1161

วิธียื่นภาษี ภ.ง.ด.94 ภาษีครึ่งปี 2566 ทางออนไลน์

ef

ef1

1. เข้าสู่ระบบ e-Filing เพื่อยื่นภาษี https://efiling.rd.go.th/rd-cms/

ef2

2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

 • 2.1. สถานะการสมรส
  2.2. แยกยื่นภาษี หรือรวมรายการยื่น

ef3

3. กรอกประเภทของเงินได้ และการลดหย่อนต่างๆ

ef4

4. ตรวจสอบภาษีที่ชำระไปแล้ว และต้องชำระเพิ่ม

ef5

เมื่อยื่นครบทุกขั้นตอนแล้ว กด “บันทึกร่าง” เพื่อตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ก่อนกด “ยืนยันการยื่นแบบ”

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook