ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ รอตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ รอตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ รอตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ คลังเผยผู้ที่ได้รับสิทธิต้องตรวจสอบคุณสมบัติรายอีกบุคคล-ครอบครัว

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.–4 ต.ค. 65 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 20,105,597 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,843,003 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 10,262,594 ราย

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2565 สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 19 ต.ค. 65 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน หรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จำนวนตัวเลขผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น ซึ่งการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร)

หากพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ และผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดูรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th