กลุ่มเปราะบาง เดือนสิงหาคม 2565 รับเงินโอนเข้า 3 กลุ่มวันนี้!

กลุ่มเปราะบาง เดือนสิงหาคม 2565 รับเงินโอนเข้า 3 กลุ่มวันนี้!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มเปราะบาง เดือนสิงหาคม 2565 รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยผู้พิการ และเงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีแล้ววันนี้

วันนี้ 10 สิงหาคม 2565 มีการโอนเงินให้กับ กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม คือ

 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท (เงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมอีก 100-250 บาทต่อเดือน)

 2. เงินช่วยเหลือผู้พิการ 800-1,000 บาท

 3. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท (เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร)

ปฎิทินการโอนเงินเยียวยาประจำปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้

 • เดือนตุลาคม 2564 โอนเข้าบัญชี วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564

 • เดือนพฤศจิกายน 2564 โอนเข้าบัญชี วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564

 • เดือนธันวาคม 2564 โอนเข้าบัญชี วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564

 • เดือนมกราคม 2565 โอนเข้าบัญชี วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โอนเข้าบัญชี วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

 • เดือนมีนาคม 2565 โอนเข้าบัญชี วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565

 • เดือนเมษายน 2565 โอนเข้าบัญชี วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

 • เดือนพฤษภาคม 2565โอนเข้าบัญชี วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

 • เดือนมิถุนายน 2565โอนเข้าบัญชี วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

 • เดือนกรกฎาคม 2565 โอนเข้าบัญชี วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

 • เดือนสิงหาคม 2565 โอนเข้าบัญชี วันพุธ 10 สิงหาคม 2565

 • เดือนกันยายน 2565 โอนเข้าบัญชี วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินกลุ่มเปราะบาง ทั้งเงินอุดหนุนบุตรสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามนี้

 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231 ส่วนภูมิภาคติดต่อผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
 • กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม โทร. 0 2642 4336-9
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง