เช็กเงื่อนไข สินเชื่อปลูกไม้เศรษฐกิจ ธ.ก.ส. ใครกู้ได้ คิดดอกเบี้ยยังไง

เช็กเงื่อนไข สินเชื่อปลูกไม้เศรษฐกิจ ธ.ก.ส. ใครกู้ได้ คิดดอกเบี้ยยังไง
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

สินเชื่อรักษ์ป่าไม้ ไทยยั่งยืน ผ่านพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยอย่างไร มีเงื่อนไขอะไรบ้างเช็กเลย

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า โครงการสินเชื่อผ่านแหล่งเงินทุนพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ซึ่งเป็นการระดมทุนจากภาคธุรกิจที่มีแนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก ESG : Environment Social and Governance ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศให้เดินไปในทิศทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ เช่น การทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร รวมถึงกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการรักษ์ป่าไม้ไทยยั่งยืน (Go Green : Forest Credit)

โดยสนับสนุนเกษตรกร นิติบุคคล กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรในการปลูกไม้เศรษฐกิจ ทั้งการปลูกสวนป่าเชิงเดี่ยว สวนป่าแบบผสมและแบบวนเกษตร การเพาะพันธุ์ไม้หรือเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดจำหน่าย โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขสินเชื่อดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

 • เกษตรกรราย บุคคล นิติบุคคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าลงทุน ในการขยายหรือสร้างอาชีพเสริม และหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ เพื่อสร้างรายได้จากการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพาะพันธุ์ไม้หรือเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายผลิตไม้ล้อม บริการจัดเตรียมพื้นที่ปลูก และบริการตัดสางตันไม้

วงเงินสินเชื่อ

 • กรณีเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 60% ของรายได้ส่วนเหลือเพื่อขาย
 • กรณีเป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 80% ของค่าลงทุน (ผู้กู้ต้องมีเงินสมทบไม่น้อยกว่า 20% ของค่าลงทุนทั้งหมด)
 • ธนาคารจะจ่ายเงินกู้เป็นรายงวดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยพิจารณาตามลักษณะของกิจกรรมที่ทำในแต่ละปี ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

อัตราดอกเบี้ย

การปลูกสวนป่า

 • ปีที่ 1 – 5 ดอกเบี้ย 4%
 • ปีที่ 6 - 10 ดอกเบี้ย MRR-2
 • ปีที่ 11 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MRR-1

การสนับสนุนการปลูกสวนป่า

 • ดอกเบี้ย MRR-2.25

ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน

 • ดอกเบี้ย MRR-2

การผ่อนชำระ

 • ผ่อนชำระรายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน หรือรายปี (ตามระยะเวลาที่มีรายได้จากการผลิต"

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

 • ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน เว้นแต่มีเหตุพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันกู้
 • ค่าลงทุนไม่เกิน ไม่เกิน 15 ปี เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 20 ปี

ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ : ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02 555 0555

s__362528780