เงินอุดหนุนบุตร "เปลี่ยนบัญชี VS เปลี่ยนสิทธิรับเงิน" ต่างกันอย่างไร และต้องทำอย่างไรบ้าง

เงินอุดหนุนบุตร "เปลี่ยนบัญชี VS เปลี่ยนสิทธิรับเงิน" ต่างกันอย่างไร และต้องทำอย่างไรบ้าง
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เงินอุดหนุนบุตร เปิดวิธีเปลี่ยนบัญชีรับโอนเงิน และวิธีเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินอุดหนุนไม่ยุ่งยากแค่เตรียมเอกสารให้พร้อม

เพจเฟซบุ๊กโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ระบุถึงความแตกต่างระหว่างเปลี่ยนบัญชีธนาคารรับเงินอุดหนุนกับเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเปลี่ยนบัญชีรับเงินอุดหนุนบุตร

1. สามารถดำเนินการเปลีย่นได้เลย โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารรับเงินอุดหนุน

 • ส่วนภูมิภาค : เทศบาล อบต. หรือ พมจ. จังหวัดที่ลงทะเบียน
 • กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขต หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • เมืองพัทยา : ศาลาว่าการเมืองพัทยา

2. ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารรับเงินอุดหนุนบุตรของตนเองกับเจ้าหน้าที่

3. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารมีดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง
 • สมุดบัญชีเงินฝากของตนเอง

หมายเหตุ
1.ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนรายเดิม แจ้งเปลี่ยนบัญชีธนาคารของตนเอง (ไม่สามารถเปลี่ยนบัญชีเป็นบุคคลอื่น)
2.สาเหตุที่เปลี่ยนบัญชีธนาคารได้ เช่น บัญชีปิด บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเล่มเดิมมีปัญหา อื่นๆ เป็นต้น

เปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุน

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 • ส่วนภูมิภาค : เทศบาล อบต. หรือ พจม. จังหวัดที่ลงทะเบียน
 • กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขต หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • เมืองพัทยา : ศาลาว่าการเมืองพัทยา

2. ผู้ลงทะเบียนรายใหม่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนของตนเองกับเจ้าหน้าที่

3. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารมีดังนี้

 • แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ ดร.06, ดร.01, ดร.02
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝาก (กรุงไทย, ออมสิน หรือ ธ.ก.ส.)
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1)
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 • สำเนาเอกสาร บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งที่แสดงของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

หมายเหตุ
1.ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
2.สาเหตุที่เปลี่ยนแปลงสิทธิได้ เช่น ผู้มีสิทธิรายเดิมไม่ได้เลี้ยงดูเด็ก ผู้มีสิทธิรายเดิมเสียชีวิต เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง และเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน คลิก

thaimoneybaby