อัปเดตสิทธิบัตรทอง 30 บาท ล่าสุดครอบคลุมอะไรบ้าง เช็กเลยที่นี่

อัปเดตสิทธิบัตรทอง 30 บาท ล่าสุดครอบคลุมอะไรบ้าง เช็กเลยที่นี่
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

อัปเดตสิทธิบัตรทอง 30 บาท ล่าสุดมีสิทธิประโยชน์ครอบคลุมอะไรบ้างเช็กเลย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการปรับปรุงประกาศบอร์ด สปสช. ฉบับเดิม เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที

สำหรับประกาศฉบับใหม่นี้ ได้กำหนดประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ซึ่งบุคคลมีสิทธิจะได้รับตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยบริการสามารถรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ตามที่บอร์ด สปสช. กำหนด

สิทธิบัตรทองครอบคลุมบริการที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

 1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 2. การตรวจวินิจฉัยโรค
 3. การตรวจและรับฝากครรภ์
 4. การบำกัด และการบริการทางการแพทย์
 5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 6. การทำคลอด
 7. การกินอยู่ในหน่วยบริการ
 8. การบริบาลทารกแรกเกิด
 9. บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย
 10. บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ
 11. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 12. บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
 13. บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่บอร์ด สปสช. กำหนดเพิ่มเติม
 14. บำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดที่มีกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
 15. บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุการประสบภัยจากรถที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 16. รักษาภาวะมีบุตรยากและการผสมเทียม ยกเว้นการดำเนินการที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน (Surrogacy)
 17. การรักษาโรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเกินกว่า 180 วัน

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมเบิกไม่ได้

 1. เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 2. การตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 3. การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง
 4. การปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่ปรากฎตามบัญชีแนบท้าย
 5. การบริการทางการแพทย์อื่น ตามที่บอร์ด สปสช. กำหนด

cardd