วิธีจองซื้อหุ้น IPO ไทยประกันชีวิต (TLI) จองได้ผ่านช่องทางไหน

วิธีจองซื้อหุ้น IPO ไทยประกันชีวิต (TLI) จองได้ผ่านช่องทางไหน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วิธีจองซื้อหุ้น IPO ไทยประกันชีวิต (TLI) สำหรับบุคคลธรรมดา เปิดของ 29 มิ.ย.-6 ก.ค. 65 จองที่ไหน ซื้อยังไงเช็กเลย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศเสนอขายหุ้นสามัญ "TLI" หรือ หุ้น IPO ที่ 16 บาทต่อหุ้น จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,155,068,900 หุ้น หรือไม่เกิน 18.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในกลุ่มธุรกิจการเงิน-ประกันภัยและประกันชีวิต

โดยจะเปิดให้จองซื้อสำหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท และพนักงานบริษัท ในวันที่ 29 มิ.ย. นี้เป็นต้นไป

สำหรับเงื่อนไขการจองซื้อหุ้น IPO ไทยประกันชีวิต (TLI) มีดังนี้

 1. ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  ในกรณีที่เป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนดังกล่าว และเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

  กรณี ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาสูติบัตร พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย

  กรณี ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย

 2. ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

  สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

  กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่ผู้เยาว์นั้นอยู่ในบังคับ

วิธีจองซื้อหุ้น IPO ไทยประกันชีวิต (TLI)

ผู้จองซื้อหุ้น IPO ไทยประกันชีวิต (TLI) จะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำ จำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO เคาะราคาที่ที่ 16 บาทต่อหุ้น หมายความว่าผู้ที่จองซื้อจะต้องใช้เงินขั้นต่ำ 16,000 บาท และเพิ่มขึ้นทีละ 1,600 บาท 

วิธีการชำระเงิน

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อที่ราคาหุ้นละ 16.00 บาท โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

1. ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 11.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริ่งของธนาคารของวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยแบ่งการชำระเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

 • การโอนเงิน
 • การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
 • เช็ค
 • การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ ที่มีอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

2. ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่เวลา 11.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริ่งของธนาคารของวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อผ่านชำระเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

 • การโอนเงิน (ยกเว้นการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน))
 • การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
 • การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายกำหนด หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ช่องทางการจองซื้อหุ้น IPO ไทยประกันชีวิต (TLI)

การจองซื้อหุ้น IPO ครั้งนี้ บุคคลธรรมสามารถจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ที่เข้าร่วมเลือกใช้บริการได้ตามสะดวก

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจำหน่ายหุ้น หรือ Selling Agents สำหรับบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) เท่านั้น)