กู้เงินออมสินสูงสุด 500,000 บาท กับสินเชื่อ GSB Soft Loan เฉพาะ SMEs ดอกเบี้ย 3.99% เช็กเลย

กู้เงินออมสินสูงสุด 500,000 บาท กับสินเชื่อ GSB Soft Loan เฉพาะ SMEs ดอกเบี้ย 3.99% เช็กเลย
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กู้เงินออมสินรายละ 500,000 กับสินเชื่อ GSB Soft Loan เฉพาะ SMEs ดอกเบี้ย 3.99% ใครกู้ได้บ้างเช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ GSB Soft Loan สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ทั่วไป และธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 • ประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ
  • ธุรกิจอื่น เช่น ผู้ผลิตรายย่อย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก เป็นต้น
 • ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19
 • ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง
 • เพื่อลงทุน ต่อเติม ซ่อมแซม สถานประกอบการ ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

ประเภทสินเชื่อ

 • เงินกู้ระยะยาว (L/T)

วงเงินโครงการ

 • วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อต่อราย

 • ไม่เกินรายละ 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • ร้อยละ 3.99 ต่อปี

หลักประกัน

บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน โดยมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 คน
 • พนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง หรือเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 1 คน ซึ่งต้องมีรายได้และอายุงาน ดังนี้
  • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือน โดยมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
  • รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน โดยมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคลสามารถให้กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ค้ำประกันได้

ระยะเวลากู้ยืม

 • ระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 2 ปี

ระยะเวลาโครงการ

 • ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้

สำหรับช่องทางการลงทะเบียนขอสินเชื่อ GSB Soft Loan คลิกที่นี่

loan