บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน มีหลักเกณฑ์ขอรับเงินทำศพผู้สูงอายุอย่างไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน มีหลักเกณฑ์ขอรับเงินทำศพผู้สูงอายุอย่างไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน มีหลักเกณฑ์ขอรับเงินทำศพผู้สูงอายุอย่างไร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เปิดหลักเกณฑ์ขอรับเงินค่าทำศพอย่างไรบ้าง

จากกรณีที่ชาวเน็ตมีการแชร์ข้อมูลผ่านโซเชี่ยลถึงเนื้อหาเกี่ยวกับประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี เพื่อช่วยเหลือการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ที่มีฐานะยากจน 3,000 บาท แต่เนื้อหาที่ส่งต่อๆ กันมากลับไม่ครบถ้วน ทำให้หลายคนเกิดการเข้าใจผิดว่า การจ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุทุกราย

ล่าสุด น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพ ตามประเพณี ผู้สูงอายุที่เสียชีวิจจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

  • ผู้เสียชีวิตอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • สัญชาติไทย
  • ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
  • ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

ผู้ยื่นคำขอ (ครอบครัวผู้เสียชีวิต ญาติผู้รับผิดชอบจัดการศพ) จะต้องยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมกับเอกสารสำคัญ เช่น ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือหนังสือรับรอง บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ (เพื่อโอนเงิน) กรณีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต ส่วนจังหวัดอื่นๆ ให้ยื่นคำขอในท้องที่ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น

ทั้งนี้ การสนับสุนนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี มีฐานะยากจนตามคุณสมบัติบัตรสวัสดิแห่งรัฐ เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook