กู้เงินออมสิน "สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด" วงเงินสูงสุด 100% กู้สูงสุด 30 ปี

กู้เงินออมสิน "สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด" วงเงินสูงสุด 100% กู้สูงสุด 30 ปี

กู้เงินออมสิน "สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด" วงเงินสูงสุด 100% กู้สูงสุด 30 ปี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เช็กเงื่อนไขกู้เงินออมสินกับ "สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด" ดอกเบี้ย 4% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา กู้ได้ 100% ของวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ได้รับร้องสิทธิ ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์

 • เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ, เงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ

จุดเด่น

 • ดอกเบี้ยคงที่ 4% ตลอดอายุสัญญา
 • กู้ได้สูงสุด 30 ปี
 • วงเงินสูงสุด 100% ของวงเงินบำเหน็จตกทอด
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

 • ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินบำเหน็จตกทอดที่กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด รับรองสิทธิ
 • กรณีขอกู้เพิ่ม จำนวนเงินที่กู้รวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินจำนวนเงินในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน รวมกับจำนวนเงินในหนังสือ รับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน (ฉบับส่วนที่ได้รับบำเหน็จตกทอดเพิ่ม)

ดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

การชำระหนี้เงินกู้

 • ผู้กู้สามารถเลือกส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วน ได้โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้
 • กรมบัญชีกลางหักเงินบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน และเงินได้อื่น เพื่อชำระหนี้ ธนาคารเป็นงวดรายเดือน

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด หรือ เป็นลูกจ้างประจำ ที่ได้รับ หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด
2. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน

1. จำนวนเงินบำเหน็จตกทอดตามหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • เป็นของผู้กู้
 • เป็นหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินฉบับจริง

โปรโมชั่นพิเศษ 3 ต่อ

ต่อที่ 1 สมัครอนุมัติ และจัดทำนิติกรรมสัญญาภายใน 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65

 • กรณีมีวงเงินกู้ 100,000 บาท ไม่ถึง 1,000,000 บาท รับฟรี กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 250 บาท (จำกัด 250 คนแรก)
 • วงเงินกู้ 1,000,000 บาทขึ้นไป รับฟรีเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดดัชนีมวลกาย จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,350 บาท (จำกัด 250 คนแรก)

ต่อที่ 2 ชวนเพื่อมาลงทะเบียนกับระบบบำเหน็จบำนาญของกรมบัญชีกลางกับธนาคารออมสิน รับ Gift Card Lotus จำนวน 1 ใบ มูลค่า 100 บาท (ต่อ 1 รายที่ลงทะเบียน/สูงสุดไม่เกิน 5 ราย)

ต่อที่ 3 หากเพื่อนได้รับอนุมัติ และมีวงเงินกู้ 100,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม Gift Card Lotus ต่อราย จำนวน 1 ใบ มูลค่า 100 บาท

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการสินเชื่อได้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน (คลิก) และธนาคารจะติดต่อกลับไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook