กรมการจัดหางาน เร่ง SMEs ส่งข้อมูลผ่าน e-Service รับเงินอุดหนุนจากรัฐภายในวันนี้!

กรมการจัดหางาน เร่ง SMEs ส่งข้อมูลผ่าน e-Service รับเงินอุดหนุนจากรัฐภายในวันนี้!

กรมการจัดหางาน เร่ง SMEs ส่งข้อมูลผ่าน e-Service รับเงินอุดหนุนจากรัฐภายในวันนี้!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรมการจัดหางาน เร่ง SMEs ส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service เพื่อรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน ภายในวันที่ 17 ม.ค. 65

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานว่า นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุกรมการจัดหางานปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65 เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการที่เสียสิทธิจากการรับเงินอุดหนุนในงวดเดือน ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา เนื่องจากไม่ได้ส่งข้อมูลเงินสมทบฯ ผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมภายในกำหนด มีโอกาสได้รับเงินอุดหนุนในเดือน ธ.ค. 64 และเดือน ม.ค. 65 ในอัตรา 3,000 บาท ต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน

โดยนายจ้าง หรือสถานประกอบการจะต้องลงทะเบียนสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เมื่อสมัครแล้วจะต้องนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 17 ม.ค. 65 และรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 95% ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หากสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในกำหนดเวลาจะไม่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนดังกล่าว สำหรับเงื่อนไขที่จะได้รับการพิจารณาปรับเปลี่ยนมีดังนี้

นายจ้างที่เข้าร่วมโครงการหากเคยนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่เดือน ม.ค. 64 จนถึงก่อนวันที่ 16 ธ.ค. 64 จะได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 2 เดือน (ธ.ค. 64-ม.ค. 65)

นายจ้างที่เข้าร่วมโครงการแต่มีการนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม หลังวันที่ 15 ธ.ค. 64 ที่ได้นำส่งข้อมูลฯ ภายในวันที่ 17 ม.ค. 65 จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 2 เดือน (ธ.ค. 64-ม.ค. 65) หากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง และรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 95% ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ จะมีสิทธิรับเงินอุดหนุนงวดเดือน ธ.ค. 64 และเดือน ม.ค. 65

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook