อัปเดตวิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสิน "สินเชื่อสู้ภัย Covid-19" ผ่านแอปฯ MyMo

อัปเดตวิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสิน "สินเชื่อสู้ภัย Covid-19" ผ่านแอปฯ MyMo

อัปเดตวิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสิน "สินเชื่อสู้ภัย Covid-19" ผ่านแอปฯ MyMo
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสินกับสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ผ่านแอปฯ MyMo หลัง ครม. เคาะยืดเวลาขอกู้เงินไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 64

หลังจากที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ของธนาคารออมสิน โดยเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร จากเดิมกำหนดขยายเวลาขอสินเชื่อถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 โดยขยายออกไปถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 โดยที่ผ่านมาธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 820,380 ราย จำนวนเงิน 8,204 ล้านบาท ทำให้ยังมีวงเงินคงเหลือ 1,796 ล้านบาท วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท

ดังนั้น ผู้ที่สนใจสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จากธนาคารออมสิน ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

กู้เงินออมสิน

คุณสมบัติกู้เงินออมสิน ผู้ขอสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo จากธนาคารออมสินมีคุณสมบัติยังไง ?

ออมสิน

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน-ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ และเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
 • ต้องไม่เป็นผู้มีรายได้จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

คุณสมบัติอื่นๆ สำหรับผู้ขอสินเชื่อออมสิน มีอะไรบ้าง?

 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาณหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ผ่าน MyMo ก่อน
 • ลูกค้าจะต้องตรวจสอบผลการจองสิทธิที่ได้ทำการลงทะเบียนจองสิทธิไว้ จากนั้น จึงทำการ Login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง

mymo2

จำนวนเงินให้กู้สินเชื่อเท่าไหร่ ?

 • ให้กู้ตามความจำเป็นไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ ของสายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สินเชื่อออมสินเริ่มเมื่อไหร่ ?

 • สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อออมสิน

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)

 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

mymo3

หลักประกันการกู้เงิน

 • ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้สินเชื่อออมสิน

 • บัตรประจำตัวประชาชน

วิธีสมัครขอสินเชื่อออมสิน สมัครอย่างไร ?

 • สมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ผ่าน MyMo ได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนู "สมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19"

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต

 • ลูกค้าสามารถให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Consent) บน MyMo ด้วยการยินยอมเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส OTP

 • การตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง โดยระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเครดิตไปยังอินเทอร์เน็ตของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)

การทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract

 • ลูกค้ายืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract ผ่าน MyMo ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส PIN Code และ OTP

 • ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract (ไฟล์.PDF) ไปยัง e-mail ของลูกค้าที่ยืนยันบน MyMo และจัดเก็บไว้ในระบบงานของธนาคาร

mymo4

การแจ้งผลการพิจารณา

 • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ภายใน 3 วัน ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Notification บน MyMo และ SMS (ข้อความสั้น)
 • หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract
 • หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติภายใน 7 วัน

การรับเงินสินเชื่อ

 • ลูกค้าจะได้รับเงินกู้ภายใน 3 วัน ผ่านบัญชีหลัก (Primary Account) ใน MyMo Application

ช่องทางการชำระสินเชื่อออมสิน

 • การชำระเงินงวดปกติ จะหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเท่านั้น ยกเว้น การชำระล่วงหน้า 1 งวด สามารถชำระด้วยตนเองผ่าน MyMo หรือชำระผ่านสาขาของธนาคารออมสินได้ทั่วประเทศ

การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ผ่าน MyMo ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ผ่าน MyMo ก่อน จากนั้นจึงทำการ Login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้งผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

เมนูจะแสดงในช่วงเวลาที่ได้คิวตามที่จองสิทธิ เข้าสู่เมนู "มาตรการสินเชื่อสู้ภัย covid-19" วิธีที่ 1

 1. เข้าสู่ระบบ MyMo กด Banner "มาตรการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19" อ่านรายละเอียดมาตรการจากนั้นกด "เข้าสู่เมนู"
 2. เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู "บัญชี" กดเมนู "ผลิตภัณฑ์และบริการ" เลือก "มาตรการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19"

mymo5

รายละเอียดหน้าจอการขออนุมัติมาตรการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ผ่าน MyMo

 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อจากนั้นกดปุ่ม "สมัคร"
 • กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
 • กด "ถัดไป"
 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว จากนั้น กด "ยืนยัน"
 • กด "ยืนยันข้อมูลถูกต้อง"
 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด "ถัดไป"

mymo6

 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก "ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา" และกด "ยอมรับ"
 • เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลกด "ยินยอม" หากยินดีตกลงให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
 • กด "ยอมรับ"
 • กด "ถัดไป" เพื่อขอรับรหัส OTP

mymo7

 • ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อรับรหัสยืนยันทาง SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที จากนั้นกด "ถัดไป
 • กด "ยืนยัน" รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกดเครื่องหมาย
 • สถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อ

mymo8

ขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได้รับการอนุมัติ การสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ผ่าน MyMo

 • กด "ถัดไป" เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)
 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก "ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา" และกด "ยอมรับ"
 • กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้
 • กด "ถัดไป" เพื่อรับรหัส OTP
 • กรอกรหัส OTP และกด "ถัดไป"
 • แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ กด "เสร็จสิ้น" โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 3 วัน

mymo9

สถานะการขออนุมัติสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ผ่าน MyMo

 • อยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อ ธนาคารจะแจ้งผลผ่าน MyMo และ SMS ภายใน 3 วัน กรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อ
 • ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143
 • ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด "ถัดไป" เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

mymo10

ยืนยันข้อมูลอีเมลก่อนสมัครสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ผ่าน MyMo

 • เข้าสู่เมนูสมัครสินเชื่อ กด "ไปยังข้อมูลส่วนตัว"
 • กด "เพิ่ม" เพื่อกรอกข้อมูลอีเมล
 • กดรูปโปรไฟล์ที่หน้าแรกเพื่อเข้าเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"
 • กด "เพิ่ม" เพื่อกรอกข้อมูลอีเมล

mymo11

 • กรอกอีเมลที่ต้องการยืนยันจากนั้นกด "ถัดไป"
 • กด "ถัดไป" เพื่อรับรหัสยืนยันอีเมล์ (OTP) โดยรหัสจะถูกส่งไปที่อีเมล์ที่ได้ระบุไว้
 • เช็คอีเมลที่ระบุไว้เพื่อรับรหัส OTP กรุณาตรวจสอบอีเมล์ขยะ หรือ Junk mail ในกรณีไม่ได้รับรหัส OTP ทางอีเมล
 • กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากอีเมลภายใน 2 นาทีจากนั้นกด "ถัดไป"
 • กด "เสร็จสิ้น" ทำการยืนยันอีเมล์สำเร็จ
 • อีเมล์ที่ยืนยันแล้วปรากฏในหน้า "ข้อมูลส่วนตัว"

mymo12

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook