แบงก์กรุงเทพโกยกำไรครึ่งปีแรกทะลัก 1.9 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 13%

แบงก์กรุงเทพโกยกำไรครึ่งปีแรกทะลัก 1.9 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 13%
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อย แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่ามีกำไรสุทธิสาหรับครึ่งแรกปี 2556 จำนวน 19,265 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,239 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.1 จากช่วงเดียวกันปี 2555 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 657 ล้านบาท รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 3,182 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลง 299 ล้านบาท

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า "ผลประกอบการครึ่งปีแรกของธนาคาร อยู่ในระดับที่น่าพอใจ สินเชื่อยังคงมีการขยายตัวได้ดี โดยมีแรงส่งสำคัญจากการขยายการลงทุนของลูกค้าธุรกิจ รายใหญ่และลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก ทั้งที่เป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มหรือปรับปรุงกำลังการผลิตและเพื่อขยายกิจการ

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจานวน 1,666,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62,035 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 จากสิ้นปี 2555 และเพิ่มขึ้น 124,913 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2555 โดยเพิ่มขึ้นจากลูกค้าทุกกลุ่มทั้งลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก และลูกค้าบุคคล

ในด้านคุณภาพสินเชื่อ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556 สินเชื่อด้อยคุณภาพมีจานวน 44,524 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย ละ 2.4 ต่อเงินให้สินเชื่อรวม

ด้านสภาพคล่อง เงินฝากของธนาคารเพิ่มขึ้นอีก 39,588 ล้านบาทจากสิ้นเดือนมีนาคม 2556 ทำให้ ณ สิ้นไตร มาส 2 ธนาคารมีเงินฝากรวมทั้งสิ้น 1,872,696 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากที่ร้อยละ 89.0

ธนาคารมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิลดลงจากร้อยละ 2.49 ในครึ่งหลังปี 2555 เป็นร้อยละ 2.41 ในครึ่งแรกปี 2556 การที่ธนาคารมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากอัตราผลตอบแทนจากการปล่อยสินเชื่อและอัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุนในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลง