เช็กเงื่อนไข "ช้อปดีมีคืน 2565" ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง เริ่มวันไหน

เช็กเงื่อนไข "ช้อปดีมีคืน 2565" ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง เริ่มวันไหน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เช็กรายละเอียด ช้อปดีมีคืน 2565 ต้องซื้ออะไร วงเงินเท่าไหร่เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

หลังจากที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแพ็คเกจของขวัญปีใหม่ 2565 ซึ่งหนึ่งในนั้นมีมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ โดยสามารถนำค่าซื้อสินค้า-บริการไปหักลดหย่อนเป็นภาษีได้นั่นคือ "ช้อปดีมีคืน"

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการช้อปดีมีคืนมีอะไรบ้าง ?

 • ซื้อสินค้า หรือบริการตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ภายในประเทศ

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 65

ประเภทสินค้าและบริการที่ ไม่ได้รับสิทธิช้อปดีมีคืน มีอะไรบ้าง ?

 • ค่าน้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค
 • ค่าน้ำประปา
 • ค่าไฟฟ้า
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 65 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 65
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัยเพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และผู้ประกอบกิจการ
 • การผลิตสินค้าท้องถิ่น (OTOP) โดยกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ทั้งนี้ รัฐบาลคาดว่า มาตรการช้อปดีมีคืน 2565 จะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 42,000 ล้านบาท ทำให้ GDP ภายในประเทศเพิ่มขึ้นราว 0.12