ครม.อนุมัติเพิ่มช่องทางยื่นแบบเสียภาษีผ่านแอปฯ กรมสรรพากร

ครม.อนุมัติเพิ่มช่องทางยื่นแบบเสียภาษีผ่านแอปฯ กรมสรรพากร
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยื่นรายการแบบ คำร้อง คำขอ หรือเอกสารอื่นใดตามประมวลรัษฎากรบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดขั้นตอนการเสียภาษีของประชาชน ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร ผู้นำส่งภาษี ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือบุคคลใด อาจยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือเอกสารอื่นใดให้กรมสรรพากรผ่าน Application Programming Interface (API) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นได้

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร ผู้นำส่งภาษี ผู้ประกอบการจดทะเบียน ที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเมื่อยื่นรายการและชำระภาษีอากร ขอคืนภาษี หรือการดำเนินการอื่นๆ แล้วเสร็จ จะได้รับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมสรรพากรได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รับรองแล้ว

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ

  1. เป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และลดต้นทุนการเสียภาษีของประชาชน
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล และสนับสนุนให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลภาษีที่ครบถ้วน สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
  3. เป็นการยกระดับรูปแบบการให้บริการภาครัฐที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและปลอดภัย ขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล