เปิดลงทะเบียนส่งเสริมการจ้างงาน SMEs เฟส 2 นายจ้างรับ 3,000 บาทต่อหัว ถึง 20 ธ.ค. 64

เปิดลงทะเบียนส่งเสริมการจ้างงาน SMEs เฟส 2 นายจ้างรับ 3,000 บาทต่อหัว ถึง 20 ธ.ค. 64

เปิดลงทะเบียนส่งเสริมการจ้างงาน SMEs เฟส 2 นายจ้างรับ 3,000 บาทต่อหัว ถึง 20 ธ.ค. 64
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ ที่ประชุม ครม. เห็นชอบเปิดลงทะเบียนโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs รอบที่ 2 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อให้นายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคมมาตรา 33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ต.ค. 64 สามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอัตรา 3,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือน คือ เดือน ธ.ค. 64-ม.ค. 65

โดยเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนเช่นเดียวกับนายจ้างที่ลงทะเบียนในรอบแรก ทั้งย้่ำว่าเงินอุดหนุนที่รัฐจ่ายให้นายจ้างจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วแต่กรณี หากนายจ้างส่งเอกสารครบภายในวันที่ 23 พ.ย.-20 ธ.ค. 64 จะได้รับเงินอุดหนุนวันที่ 30 ธ.ค. 64

หลังจากเปิดรับลงทะเบียนร่วมโครงการเป็นเวลา 1 เดือน ได้รับความสนใจและได้รับการชื่นชมจากนายจ้างสถานประกอบการจำนวนมาก เพราะประโยชน์เกิดกับนายจ้าง สถานประกอบการโดยตรงช่วยให้สถานประกอบการเกิดสภาพคล่อง ช่วยรักษาระดับการจ้างงานให้แก่ลูกจ้างคนไทย โดยมีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถึง 223,838 ราย คิดเป็นกิจการขนาดเล็ก (ลูกจ้างไม่เกิน 50 คน) จำนวน 210,631 แห่ง มีลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 1,839,868 คน และเป็นกิจการขนาดกลาง (ลูกจ้าง 50-200 คน) จำนวน 13,207 แห่ง มีลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 1,228,284 คน คิดเป็นเม็ดเงินอุดหนุนตลอดโครงการจำนวน 27,613,368,000 บาท

หากเปรียบเทียบจากเป้าหมายยังมีสถานประกอบการ 170,865 ราย ที่จ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 964,796 คน (ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 16 ต.ค. 64) ยังไม่ได้ลงทะเบียนร่วมโครงการ ครม. จึงเห็นชอบให้เปิดลงทะเบียนเฟส 2 เพื่อให้ SMEs ได้รับสิทธิทั่วถึง

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.-20 ธ.ค. 64 ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการฯ ผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชี) และสำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

นอกจากการเปิดลงทะเบียนฯ รอบที่ 2 แล้ว ครม.ยังเห็นชอบให้นายจ้าง ที่ลงทะเบียนร่วมโครงการในระยะที่ 1 (ระหว่างวันที่ 20 ต.ค. 64 – 20 พ.ย. 64) และนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้รับเงินอุดหนุน ครบ 3 งวดด้วย ช่วยแก้ปัญหาให้นายจ้าง ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ หลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และนำส่งข้อมูลเงินสมทบงวดเดือนตุลาคม 2564 หลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 หรือไม่ได้นำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม

รวมทั้งนายจ้างที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 แต่อยู่ในระหว่างดำเนินการขอรหัสผู้ใช้งานระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ทำให้นำส่งข้อมูลเงินสมทบงวดเดือนตุลาคม 2564 ผ่านระบบ e-Service ไม่ทันภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สามารถรับเงินอุดหนุนในเดือนแรกได้ (พ.ย. 64)” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว