ครม. ไฟเขียวสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ วงเงิน 5,000 ล้านบาท กู้ได้คนละ 300,000 บาท

ครม. ไฟเขียวสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ วงเงิน 5,000 ล้านบาท กู้ได้คนละ 300,000 บาท

ครม. ไฟเขียวสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ วงเงิน 5,000 ล้านบาท กู้ได้คนละ 300,000 บาท
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายธรกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. มติเห็นชอบให้ธนาคารออมสินดำเนินมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยอนุมัติวงเงิน 1,500 ล้านบาท ในส่วนที่ธนาคารออมสินขอชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 30% ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 5,000 ล้านบาท โดยให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นประกอบอาชีพลดการพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบ หรือสินเชื่อที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยสูง โดยรายละเอียดมาตรการมีดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพ และผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ "ช่าง" ทุกประเภท ได้แก่ ช่างปูน, ช่างแอร์, ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม, ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพดังกล่าว
  • ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่นค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไซส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ
  • ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสาร อื่นๆ ตามประเภทของอาชีพ

2. อนุมัติวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท

3. วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 300,000 บาท

4. ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อ

  • ตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565

5. ระยะเวลาการกู้รวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

6. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังจะจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินละยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพให้กับลูกค้า รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การค้าและสถานที่จำหน่ายสินค้า ซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ประมาณ 60,000 รายด้วย