ศักดิ์สยาม เตรียมปาฐกถา “ส่อง! อนาคตคมนาคมไทย” ในงานสัมมนาครบรอบ 24 ปี Transport Journal

ศักดิ์สยาม เตรียมปาฐกถา “ส่อง! อนาคตคมนาคมไทย” ในงานสัมมนาครบรอบ 24 ปี Transport Journal

ศักดิ์สยาม เตรียมปาฐกถา “ส่อง! อนาคตคมนาคมไทย” ในงานสัมมนาครบรอบ 24 ปี Transport Journal
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เตรียมเป็นประธานเปิดงานสัมมนารูปแบบออนไลน์ Virtual Seminar Online By Transport Journal หัวข้อ Thailand’s Opportunity : เปิดโอกาสประเทศไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในโอกาสที่หนังสือพิมพ์ Transport Journal ครบรอบ 24 ปี โดยจะมีการสะท้อนถึงมุมมองและนโยบายต่างๆ ในทุกด้านอย่างครอบคลุม ทั้งการคมนาคม ขนส่ง โลจิสติกส์ การค้า การลงทุน การส่งออก

นอกจากนี้ ยังเพื่อให้ทราบถึงทิศทางหลังจากนี้ของประเทศไทยจะไปในทางใด รวมถึงเพื่อนำเสนอข้อมูล นโยบาย มุมมอง และความคิดเห็นจากผู้ที่อยู่ในวงการ ให้ภาคธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงความเคลื่อนไหว หรือทิศทางอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การประยุกต์ใช้ และปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ ให้สามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ภาคอุตสาหกรรม และกระจายเป็นวงกว้างไปทุกมุมโลกทั่วภูมิภาค เช่นเดียวกับ “ประเทศไทย” ที่จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องบอบช้ำ เป็นเหตุให้ภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งหามาตรการมาเยียวยา ฟื้นฟูให้ภาคธุรกิจกลับมาเดินหน้าต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม จากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เห็นได้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายลง และมีสัญญาณบวกหรือแนวโน้มที่ดี จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ภาคธุรกิจต่างๆ ที่จะนำนโยบาย และของภาครัฐมาดำเนินการ ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะด้านการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ ซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ทั้งยังเชื่อมโยงโครงข่าย ครอบคลุมทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง ทางอากาศ รองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20

ขณะเดียวกัน ยังสอดคล้องกับภารกิจของ “กระทรวงคมนาคม” ด้วย โดยไฮไลต์สำคัญของงานสัมมนาในครั้งนี้ คือ นายศักดิ์สยาม จะมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ส่อง! อนาคตคมนาคมไทย” นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว ยังมีการเสวนาพิเศษเรื่อง “โอกาสประเทศไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไร? ให้ยั่งยืน” ที่จะสะท้อนมุมมองในด้านต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการฯ

in

สำหรับงานสัมมนาออนไลน์ Virtual Seminar Online By Transport Journal หัวข้อ Thailand’s Opportunity : เปิดโอกาสประเทศไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคมนี้ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป สามารถรับชมผ่านการไลฟ์สดได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage : Transport Journal Newspaper และ Youtube Channel : Transport Journal รับชมรายละเอียดงานเบื้องต้นได้ที่ - https://fb.watch/8J_4kFefeP/

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook