เปิดกู้ปลอดดอกเบี้ยคนละ 60,000 ผ่อนคืน 5 ปี เพื่อเป็นทุนให้ผู้พิการประกอบอาชีพ

เปิดกู้ปลอดดอกเบี้ยคนละ 60,000 ผ่อนคืน 5 ปี เพื่อเป็นทุนให้ผู้พิการประกอบอาชีพ

เปิดกู้ปลอดดอกเบี้ยคนละ 60,000 ผ่อนคืน 5 ปี เพื่อเป็นทุนให้ผู้พิการประกอบอาชีพ
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดให้ผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ สามารถยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://efund.dep.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป

โดยสารมารถยื่นกู้ได้ภายในวงเงินไม่เกินคนละ 60,000 บาท หรือรายละไม่เกิน 120,000 บาท (ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณี) ผ่อนชำระคืนภายใน 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย

119772

สำหรับเอกกระสารประกอบการกู้เงิน

ผู้ขอกู้

 • บัตรประจำตัวคนพิการ
 • บัตรประจำตัวประชาชน (คนพิการและผู้ดูแลกรณีผู้ดูแลกู้แทน)
 • ทะเบียนบ้าน (คนพิการและผู้ดูแล กรณีผู้ดูแลกู้แทน)
 • สัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย
 • รูปถ่ายสภาพความพิการ ขนาด 4*6 นิ้ว
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะคนพิการ (กรณีไม่มีชื่อบนบัตรประจำตัวคนพิการ)
 • แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพอย่างละ 1 แผ่น
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ขอกู้

ผู้ค้ำประกัน

 • บุคคลธรรมดา (ที่น่าเชื่อถือ)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงถึงรายได้ของผู้ค้ำประกัน
 • แผนที่ดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส

องค์กรค้ำประกัน

 • ข้อบังคับองค์กรคนพิการ
 • บัญชีงบดุลประจำปีล่าสุด
 • รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนองค์กรของผู้ขอกู้

หมายเหตุ : สำหรับการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารดังกล่าว ภายหลังจากการลงทะเบียน และการประเมินเกณฑ์เบื้องต้นว่า ผ่านการพิจารณา โดยสามารถยื่นผ่านทางเว็บไซต์ทางไปรษณีย์หรือในพื้นที่ที่ยื่นขอกู้ในระบบ

ส่วนขั้นตอนการกู้ยืมเงินมี 5 ขั้นตอนดังนี้

 • ลงทะเบียนยื่นคำร้อง
 • ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน/ สอบข้อเท็จจริง
 • เสนอที่ประชุมพิจารณา
 • แจ้งผลการพิจารณา
 • นัดทำสัญญา/โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอกู้

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 0 2106 9337-40 กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด