ด่วน! เวนคืนที่ดิน อำเภอเมืองขอนแก่น สร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ

ด่วน! เวนคืนที่ดิน อำเภอเมืองขอนแก่น สร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

มติชนออนไลน์ รายงานว่า วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน


ประกาศระบุว่า ตามที่ได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟบริเวณทางหลวงชนบท ขก. ๑๐๒๗ นั้น อธิบดีกรมทางหลวงชนบทผู้เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟบริเวณดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ซึ่งหากการเวนคืนเนิ่นช้าไปจะเป็นอุปสรรคอย่างมากแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม


ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคณะรัฐมนตรีโดยมติเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ จึงกำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มี
ความจำเป็นโดยเร่งด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าครอบครอง
หรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้


ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!