ยิ่งใช้ยิ่งได้ คลังปรับปรุงเงื่อนไข เพิ่มวงเงินใช้จ่ายวันละ 10,000 บาทต่อคน ลดเป้าผู้ใช้เหลือ 1.4 ล้านคน

ยิ่งใช้ยิ่งได้ คลังปรับปรุงเงื่อนไข เพิ่มวงเงินใช้จ่ายวันละ 10,000 บาทต่อคน ลดเป้าผู้ใช้เหลือ 1.4 ล้านคน

ยิ่งใช้ยิ่งได้ คลังปรับปรุงเงื่อนไข เพิ่มวงเงินใช้จ่ายวันละ 10,000 บาทต่อคน ลดเป้าผู้ใช้เหลือ 1.4 ล้านคน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ)ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันและสถานการณ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตามที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ ดังนี้

  1. ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการที่จะได้รับการสนับสนุนวงเงินสิทธิ e-Voucher จากเดิมระหว่างวันที่ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 64 เป็นระหว่างวันที่ 1 ก.ค.- 30 พ.ย. 64
  2. เพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ต่อวัน จากเดิมไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน เป็นไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ วงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ก.ค. 64 และไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.- 30 พ.ย. 64 โดยจะไม่มีผลในการคำนวณคืน e-Voucher ย้อนหลัง
  3. ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จากเดิม 4 ล้านสิทธิเป็น 1.4 ล้านสิทธิ

โฆษกกระทรวงการคลังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 19 ก.ค. 64 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีผู้ได้รับสิทธิสะสมทั้งสิ้น 457,264 คน มีผู้ใช้สิทธิสะสม 51,873คน และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งหมด 472 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher 431.8 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 43.7 ล้านบาท ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายด้วย e-Voucher ในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. - 31 ธ.ค. 64 โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com