การเคหะฯ เล็งเปิด 96 โครงการในทำเลดีมีศักยภาพ พร้อมเผยได้ผู้ว่าการเคหะฯคนใหม่แล้ว

การเคหะฯ เล็งเปิด 96 โครงการในทำเลดีมีศักยภาพ พร้อมเผยได้ผู้ว่าการเคหะฯคนใหม่แล้ว
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่าการจัดสร้างโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 จำนวน 96 โครงการ รวม 50,205 หน่วย

การเคหะแห่งชาติได้คัดสรรพื้นที่ที่มีทำเลดี ศักยภาพสูง อีกทั้งยังมีความต้องการของกลุ่มประชาชนเป้าหมายอยู่แล้ว เนื่องจากการเคหะแห่งชาติได้ทำการศึกษาวิจัยและทำการตลาดซึ่งได้กระแสตอบรับที่ดี ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการเคหะแห่งชาติจึงมีความพร้อมในการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและอนุมัติต่อไป


"...หากโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีการเคหะแห่งชาติมีความพร้อมที่จะดำเนินการเปิดขายโครงการทันที ซึ่งโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 อยู่ในกรอบแผนการดำเนินงานปี 2556-2559 สำหรับปี 2556 จะทำการเปิดขายทั้งหมด 22 โครงการ จำนวน 7,812 หน่วย ภายในปี 2557 จะเปิดขายต่อเนื่องอีก 30 โครงการ จำนวน 14,218 หน่วย ส่วนปี 2558-2559 จะทำการเปิดขายโครงการส่วนที่เหลือ ในระหว่างนี้ประชาชนที่สนใจจองเตรียมออมเงินไว้ได้ เพื่อจะได้มีความมั่นคงในการอยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ..."

ส่วนความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาการที่อยู่อาศัยตามโครงข่ายคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯร่วมกันสรุปได้ว่า ให้ดำเนินการจัดทำแผนเร่งด่วนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ - บางซื่อ) บริเวณ Depot บางไผ่ จังหวัดนนทบุรี และพื้นที่สายสีเขียว (แบร์ริ่ง - บางปิ้ง) บริเวณ Park & Ride จังหวัดสมุทรปราการ


โดยทั้งสองหน่วยงานจะได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งร่วมจัดทำแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการเคหะแห่งชาติจะดำเนินการศึกษาในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย แนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งด้านการตลาด การเงินการลงทุน และการบริหารจัดการ คาดว่าจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติภายในเดือนสิงหาคมนี้ ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยการเคหะแห่งชาติพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณต้นปี 2557


ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติยังได้กล่าวถึงผลการประเมินรัฐวิสาหกิจปี 2555 ว่า การเคหะแห่งชาติได้เข้าสู่ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังตั้งแต่ปีงบประมาณ 2539 เป็นต้นมา และมีผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2555 การเคหะแห่งชาติมีผลคะแนนภาพรวมอยู่ที่ระดับ 4.2514 เป็นลำดับที่ 6 ของจำนวน 34 รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ และมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งการเคหะแห่งชาติมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่ดีต่อไป เพื่อทำให้ผลการประเมินตัวชี้วัดของการเคหะแห่งชาติปี 2556 ดีเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติได้ มีมติเห็นชอบให้นายกฤษดา รักษากุล (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ) เป็นผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติคนใหม่ ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอกระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คาดว่าประมาณปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคมนี้จะสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป