ทายซิ เงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำ เท่าไร ???

ทายซิ เงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำ เท่าไร ???

ทายซิ เงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำ เท่าไร ???
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

มติชนออนไลน์ รายงานว่า วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานประกันสังคม

เรื่อง กำหนดอัตราเงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำ ทั้งนี้ ประกาศระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราเงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำในการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนผู้มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคม

ทั้งนี้ ประกาศมี ๓ ข้อ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราเงินบำนาญ ชราภาพขั้นต่ำ"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ เงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้กำหนดในอัตราเดือนละ เจ็ดร้อยยี่สิบบาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook