ผู้ประกันตนเฮ! ครม. ไฟเขียวลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเหลือ 2.5% นาน 3 เดือน

ผู้ประกันตนเฮ! ครม. ไฟเขียวลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเหลือ 2.5% นาน 3 เดือน

ผู้ประกันตนเฮ! ครม. ไฟเขียวลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเหลือ 2.5% นาน 3 เดือน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุม ครม. ไฟเขียบวลดจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เหลือ 2.5% ให้นายจ้างและลูกจ้าง ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค. 64

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ..... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และลูกจ้าง จากเดิมที่ต้องชำระในอัตรา 5% ของค่าจ้างของผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือ 2.5% ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดการชำระเงินจากเดิมเต็มจำนวน 432 บาท ลดลงเหลือ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. 64

การลดเงินสมทบในครั้งนี้ทำให้เกิดประโยชน์กับนายจ้าง จำนวน 485,113 ราย, ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,164,384 คน, ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,832,500 คน สามารถนำเงินสมทบที่ลดลงไปใช้จ่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค. 64 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,163 ล้านบาท เป็นการลดปัญหาทางการเงินของนายจ้างและผู้ประกันตน อีกทั้งช่วยรักษาระดับการจ้างงานของนายจ้างรวมถึงคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนด้วย