เอกชนที่บริจาคเงินช่วยจัดหาวัคซีนโควิด-19 สามารถลดหย่อนภาษีได้

เอกชนที่บริจาคเงินช่วยจัดหาวัคซีนโควิด-19 สามารถลดหย่อนภาษีได้

เอกชนที่บริจาคเงินช่วยจัดหาวัคซีนโควิด-19 สามารถลดหย่อนภาษีได้
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสรรพากร เผยผู้ที่บริจาคเงินให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่ประชุม ครม. จึงได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีน) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64 โดยมีหลักการดังนี้

1. บุคคลธรรมดา ที่บริจาคเงินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติสามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว

2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 65 ตรี (3) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตาม 1 และ 2 จะต้องบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ( e – Donation) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

3. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่บริจาคทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

donation-01