การบินไทยออกหลักเกณฑ์คัด "แอร์-สจ๊วต" อายุเกิน 55 ปี หุ่นไม่สมส่วนอดไปต่อ

การบินไทยออกหลักเกณฑ์คัด "แอร์-สจ๊วต" อายุเกิน 55 ปี หุ่นไม่สมส่วนอดไปต่อ
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนิรุต แสงฤทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 64 เรื่อง เกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่จะปฏิบัติการบินตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ

โดยระบุว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับลดจำนวนพนักงานลงบางส่วน รวมถึงจำนวนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีตามแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนั้น เพื่อให้การประเมินและการพิจารณาพนักงานต้อนรับฯ เป็นไปด้วยความธรรม ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับฯ ที่จะปฏิบัติหน้าที่การบินตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนัก งานต้อนรับฯ ได้ผ่านการพิจารณาและอนุ มัติจากที่ประชุมคณะทำแผนฟื้นฟูกิจการครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว โดยเกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนัก งานต้อนรับ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การประเมินสำหรับผู้จัดการเที่ยวบิน CIC

  1. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ วินัย การแต่งกาย พฤติกรรม การขาดงาน และการรักษาชั่วโมงการทำงานประเมิน 3 ปีย้อนหลัง จากปี 2562 โดยในปีใดที่มี Code Z12 (Sick on duty), Z54 (Accompany spouse), Z55 (Pregnancy leave), Z83 (Leave without pay), Z49 (Temporary transfer) จะไม่นำชั่วโมงการทำงานภายในปีนั้นมาคิดจะใช้ปีถัดไปย้อนหลังจนถึงปี 2557
  2. ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อองค์กร พิจารณาจากการให้ความร่วมมือตามประกาศบริษัทฯ ที่ 046/2563, 048/2563 (TWC), 049/2563 (LW20), 051 /2563 (TWC2) และ Z41 (8601) ประเมิน 3 ปี ย้อนหลัง จากปี 2563
  3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ อันประกอบด้วย ความร่วมมือตอบแบบสำรวจความเห็นเพื่อพัฒนาฝ่ายฯ ผ่านระบบ iCAR (Survey), การตอบรับการเปลี่ยนแปลงเอกสารด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนด CAAT (Safety & Emergency Document Tracking) และการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจพิเศษ
  4. การสัมภาษณ์แบบ Structure Interview ในหัวข้อ Core Competency ของฝ่ายฯ อันได้แก่ Teamwork, Result Orientation, Business Perspective

ส่วนเกณฑ์การประเมินสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

  1. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ วินัย การแต่งกาย พฤติกรรม การขาดงาน และการรักษาชั่วโมงการทำงาน ประเมิน 3 ปีย้อนหลัง จากปี 2562 โดยในปีใดที่มี Code Z12 (Sick on duty), Z54 (Accompany spouse), Z55 (Pregnancy leave), Z83 (Leave without pay), Z49 (Temporary transfer) จะไม่นำชั่วโมงการทำงานภายในปีนั้นมาคิด จะใช้ปีถัดไปย้อนหลังจนถึงปี 2557
  2. ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อองค์กร พิจารณาจากการให้ความร่วมมือตามประกาศบริษัทฯ ที่ 046/2563, 048/2563 (TWC), 049 /2563 (L W20), 051/2563 (TWC2) และ Z41 (8601) ประเมิน 3 ปี ย้อนหลัง จากปี 2563
  3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ อันประกอบด้วย ความร่วมมือตอบแบบสำรวจความเห็นเพื่อพัฒนาฝ่ายฯ ผ่านระบบ iCARE (Survey) การตอบรับการเปลี่ยนแปลงเอกสารด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนด CAAT (Safety & Emergency Document Tacking) และการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจพิเศษ

นอกจากเกณฑ์การประเมินดังกล่าวข้างต้น ยังมีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา เพิ่มเติมคือ

  1. พนักงานต้อนรับฯต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (ยกเว้นผู้จัดการเที่ยวบิน)
  2. ค่าดัชนีมวลกาย BMI ต้องอยู่ในมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด คือ ชายไม่เกิน 27.5 หญิงไม่เกิน 25.

thai

thai1