ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านออนไลน์แต่มีปัญหา กรมสรรพากรตอบแล้วต้องทำไง?

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านออนไลน์แต่มีปัญหา กรมสรรพากรตอบแล้วต้องทำไง?
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสรรพากร รวมสารพัดปัญหาผู้ที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 พร้อมแนะทางแก้ไขในเบื้องต้น

กรมสรรพากรขยายระยะเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ผ่านออนไลน์ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ยื่นภาษี พร้อมไขข้อสงสัย-ทางวิธีแก้ไขผู้ที่พบปัญหาในเบื้องต้น โดยมีดังนี้

คำถาม: สามารถตรวจสอบสถานะคืนเงินภาษีได้ช่องทางไหนบ้าง?

คำตอบ: สามารถตรวจสอบสถานะคืนเงินภาษี หรือสอบถามข้อมูลการขอคืนได้ดังนี้

 • เว็บไซต์กรมสรรพากร
  • www.rd.go.th => E-FILING => สอบถามการขอคืนภาษี => ติดต่อสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90, 91 หรือ
  • www.rd.go.th => CONTACT US => สอบถามปัญหา / แนะนำ/ร้องเรียน (Contact Us)
 • ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) : 1161
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามการยื่นแบบฯ

คำถาม: ส่งเอกสารให้ตามที่ขอแล้วได้รับหรือยัง?

คำตอบ: สามารถตรวจสอบเบื้องต้นที่เว็บไซต์สรรพากร

 • www.rd.go.th => E-FILING => ส่ง / ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษี หรือ www.rd.go.th => ห้องข่าว => ข่าวสารอื่นๆ => ส่ง / ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • หากส่งเอกสารพร้อมใบนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และจ่าหน้าซองถูกต้อง ท่านสามารถตรวจสอบได้จากใบตอบรับ หรือที่เว็บไซต์ www.Thailandpost.com อีกช่องทางหนึ่ง

คำถาม: ไม่ได้รับเช็กคืนเงินภาษี

คำตอบ: กรณีท่านตรวจสอบสถานะ "คืนเงินภาษี" ปรากฏว่า มีการส่งเช็คคืนเงินภาษีให้ท่านแล้ว แต่ท่านไม่ได้รับ อันเกิดจากการเปลี่ยนที่อยู่ หรือไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่แต่ยังไม่ได้รับเช็ค ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามที่ระบุไว้ในแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพื่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าว หรือยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

คำถาม: ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติม ได้รับคืนเงินภาษีลดลง/เพิ่มขึ้น

คำตอบ: กรณีผู้ขอคืนเงินภาษียื่นแบบฯ มากกว่า 1 ฉบับ เนื่องจากได้ทำรายการยื่นแบบฯ เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงรายการ เป็นผลให้ได้รับเงินคืนภาษีลดลง/เพิ่มขึ้น เมื่อผู้ขอคืนเงินภาษีได้รับเช็คคืนเงินภาษีฉบับแรกจากกรมสรรพากรแล้ว ผู้ขอคืนเงินภาษีสามารถดำเนินการ ได้ดังนี้

 • กรณีได้รับเช็คฉบับแรกเป็นจำนวนเงินมากกว่า การยื่นแบบฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้ผู้ขอคืนเงินภาษีนำเช็คฯ ส่งคืนให้แก่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามหนังสือแจ้งคืนเงินฯ และกรมสรรพากรจะพิจารณาคืนเงินภาษี ตามแบบฯ ที่ถูกต้องให้ต่อไป
 • กรณีได้รับเช็คฉบับแรกเป็นจำนวนเงินน้อยกว่า การยื่นแบบฯฉบับเพิ่มเติม ผู้ขอคืนภาษีสามารถนำเช็คคืนเงินฉบับแรกเข้าบัญชีได้ทันที และ กรมสรรพากรจะจัดส่งเช็คคืนเงินภาษีในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ขอคืนภาษีต่อไป

คำถาม: เช็คคืนเงินภาษีชำรุด สูญหาย หรือธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

คำตอบ: หากเช็คคืนเงินภาษีที่ได้รับชำรุด หรือสูญหาย หรือธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เช่น คำนำหน้าชื่อไม่ถูกต้อง หรือชื่อ/นามสกุลไม่ถูกต้อง หรือเช็คเกิน 6 เดือน ให้นำเช็คดังกล่าว(ถ้ามี) ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • หนังสือแจ้งความ กรณีผู้ขอคืนทำเช็คที่ได้รับสูญหาย
 • หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 • หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

คำถาม: ได้รับเช็คคืนเงินภาษี แต่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร / เข้าบัญชีไม่ได้

คำตอบ: กรณีมีภูมิลำเนาตามแบบ ภ.ง.ด.90/91 ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเป็นเงินสดที่ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร ชั้น 7 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 • กรณีมีภูมิลำเนาตามแบบ ภ.ง.ด.90/91 ในต่างจังหวัด ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเป็นเงินสดที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ประกอบการแลกเช็คเป็นเงินสด มีดังนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีคนต่างด้าว พร้อมสำเนา
  • หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล กรณีคณะบุคคล
  • หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทนและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

คำถาม: ไม่เห็นด้วย กรณีไม่ได้รับเงินคืนภาษี หรือได้รับเงินคืนภาษีน้อยกว่าที่ขอคืน

คำตอบ: กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ขอคืนเงินภาษี แต่ไม่ได้รับเงินคืนภาษีที่ขอคืน หรือได้รับเงินคืนภาษีน้อยกว่าที่ขอคืน หากไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาคืนเงินภาษีดังกล่าว ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งไม่คืนเงินภาษีอากร ค.30 ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในหนังสือแจ้งไม่คืนเงินฯ โดยจัดทำหนังสืออุทธรณ์ขึ้นเองและชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแนบเอกสารประกอบ

คำถาม: ระยะเวลาในการได้รับเงินคืนภาษี

คำตอบ: กรมสรรพากรจะดำเนินการคืนเงินภาษี ภายใน 3 เดือน กรณีมีเอกสารชัดเจนแสดงว่า ได้มีการเสียภาษีไว้เกิน ผิด ซ้ำหรือไม่มีหน้าที่ต้องเสีย นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอคืนเงินภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.90/91 ที่แจ้งความประสงค์ขอคืนเงินภาษี หรือแบบ ค.10