ประกันสังคมย้ำยื่นขอรับสิทธิเหตุว่างงานจากโควิด-19 ไม่ยากอย่างที่คิด

ประกันสังคมย้ำยื่นขอรับสิทธิเหตุว่างงานจากโควิด-19 ไม่ยากอย่างที่คิด
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงการยื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิฯ ดังกล่าวไม่ซับซ้อน แค่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนในแบบ (สปส.2-01/7) กรณีว่างงาน พร้อมเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกต้องและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ แล้วส่งให้นายจ้างบันทึกข้อมูลในระบบ e-Service (www.sso.go.th.) และนำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้าง ส่งไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ภายใน 3 วันทำการ เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้วจะทำการอนุมัติจ่ายรอบแรก เงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนภายใน 5 วันทำการ ส่วนที่เหลือจะโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบ

สำหรับกรณีที่เงินไม่เข้าบัญชีภายในกำหนดขอให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ยื่นเอกสาร หรือโทรสายด่วน 1506 เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที

ทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยืนยันว่า การยื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ขอกำหนดให้นายจ้างยื่นแบบคำขอขอรับประโยชน์ทดแทนของลูกจ้าง ผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานฯ กรณีนายจ้างยังไม่ได้สมัครใช้งาน e-Service สามารถสมัครใช้งานได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ก่อนดำเนินการยื่นแบบขอรับสิทธิฯ ผ่านระบบ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 หรือสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่นายจ้างตั้งอยู่