คลังแจง คนละครึ่ง ไม่ได้สร้างความเหลื่อมล้ำ เผยคนจนมี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ดูแลอยู่!

คลังแจง คนละครึ่ง ไม่ได้สร้างความเหลื่อมล้ำ เผยคนจนมี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ดูแลอยู่!

รองโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ คนละครึ่งไม่ได้สร้างความเหลื่อมล้ำ พร้อมเผยผู้มีรายได้น้อยกว่า 14 ล้านคน มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ดูแลอยู่

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่มีคนคอมเมนต์เกี่ยวกับว่าโครงการคนละครึ่งมีข้อจำกัดเรื่อง การลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ทัน และเป็นการตัดโอกาสผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละคร่งได้ว่า ที่ผ่านมารัฐบาลมีมาตรการดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผ่านการดูแลผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ตั้งแต่ปี 2560 โดยให้ความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ดังนี้

  • ผู้มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาทต่อเดือน
  • ผู้มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ได้รับ 200 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าก๊าซหุงต้ม, ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา เป็นต้น กว่า 1,500 บาทต่อเดือน

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง รัฐบาลจึงมีมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ นอกจากโครงการคนละครึ่งที่เน้นกลุ่มมีที่มีกำลังซื้อเพียงพอมาร่วมจ่ายกับรัฐบาลฝ่ายละ 50:50 แล้ว ยังมีโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 14 ล้านคน ด้วยการเพิ่มวงเงิน 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63) รวมถึงโครงการยังกระจายเม็ดเงินไปสู่ท้องถิ่น ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญด้วย

สำหรับโครงการคนละครึ่ง มีระบบการใช้จ่ายด้วยแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" และ "ถุงเงิน" ที่ยืนยันตัวตนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ไม่ให้ผู้อื่นมาเสียบสิทธิ์แทน และมีการใช้จ่ายจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยระบบดังกล่าวเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกระดับจนถึงฐานราก ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ลดความเหลื่อมล้ำผลักดันสู่ "Digital Society" ลดการใช้เงินสด โปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่วนประเด็นข้อจำกัดอื่นๆ กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาและปรับปรุงเพื่อให้ครอบคลุมกับประชาชนมากที่สุด

อ่านข่าวคนละครึ่ง เพิ่มเติม