ชาวนาเฮ! เงินประกันรายได้ข้าว รอบ 2 ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีวันนี้อีกกว่า 6.36 แสนราย

ชาวนาเฮ! เงินประกันรายได้ข้าว รอบ 2 ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีวันนี้อีกกว่า 6.36 แสนราย
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้ข้าวรอบ 2 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีบัญชี 2563/64 กว่า 6.36 แสนราย วงเงิน 5,684 ล้านบาทแล้ววันนี้ ส่วนที่เหลือรอ กระทรวงกาพาณิชย์นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. อีกครั้ง

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 เบื้องต้นจำนวน 18,096.06 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินชดเชยส่วนต่างฯให้แก่เกษตรกรในงวดที่ 1 ไปแล้วจำนวน 786,219 ครัวเรือน เป็นเงิน 9,128.48 ล้านบาท

​ส่วนการจ่ายเงินในงวดที่ 2 ซึ่งเดิมกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกแต่ละชนิดในปีนี้ลดต่ำกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ส่งผลให้เงินชดเชยส่วนต่างฯ ที่ ครม. อนุมัติไว้ไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างฯ ให้แก่เกษตรกรในงวดที่ 2 ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ธ.ก.ส. ได้มีการหารือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชย ส่วนต่างฯ งวดที่ 2 ให้กับเกษตรกรตามวันเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรระบุไว้ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ กรมส่งเสริมการเกษตร คือตั้งแต่วันที่ 9 - 14 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 636,118 ราย วงเงิน 5,684 ล้านบาท ตามงบประมาณ ที่เหลือ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 602,485 ราย วงเงิน 5,641 ล้านบาท และเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่ 3 ซึ่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2563/64 ได้ประกาศราคากลาง ณ 23 พฤศจิกายน 2563 และกำหนดชดเชยส่วนต่างราคาประกันไปแล้วคือ

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 3,059 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,281 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,036 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,055 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 996 บาท อีกจำนวน 1,497,508 ราย วงเงิน 12,900 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) แล้ว ซึ่งเมื่อ ครม. ให้ความเห็นชอบ ธ.ก.ส. จะเร่งโอนเงินให้แก่เกษตรกรโดยเร็วต่อไป

นายกษาปณ์ กล่าวอีกว่า ธ.ก.ส มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับรองรับการดำเนินโครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลทั้ง 5 ชนิด มิได้ขาดสภาพคล่องตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด