GC สานพลังหลายองค์กร จัดงาน "GC Circular Living Symposium 2020” เพื่อสิ่งแวดล้อม

GC สานพลังหลายองค์กร จัดงาน "GC Circular Living Symposium 2020” เพื่อสิ่งแวดล้อม
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ระบบ“Circular Living” เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายทั่วโลกต่างเบนเข็มมาตระหนักร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากเป็นที่รับรู้กันดีว่า ทุกวันนี้ มนุษย์เพียรใช้แต่ไม่เพียรสร้าง จึงหันมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าในทุกพื้นที่ของธุรกิจ

"GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together" งานประชุมนานาชาติจัดขึ้นโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตร ภายใต้แนวคิด Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง เพื่อตอบโจทย์การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรโลกอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวในพิธีเปิดงานว่า พลาสติกไม่ใช่ตัวปัญหา แต่เป็นพฤติกรรมการใช้ของมนุษย์ เพราะการผลิตพลาสติกนั้นเป็นการตอบสนองการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการตัดต้นไม้เพื่อมาทำถุงกระดาษ แต่เมื่อมนุษย์ ใช้ ทิ้งอย่างขาดความระมัดระวัง  ความเข้าใจการแยกขยะจึงทำให้เกิดปัญหาอย่างตอนนี้ ดังนั้น ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของคน และการแก้ปัญหาขยะพลาสติดได้นั้น รัฐบาลทำได้เพียงครึ่งเดียว อีกครึ่งต้องเป็นหน้าที่ของประชาชน หากรัฐบาลมีนโยบาย มีการณรงค์ลด ละ เลิกการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งอาจเป็นเพียงเศษกระดาษ ตัวหนังสือเท่านั้น ถ้าประชาชน ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม ไม่มีส่วนร่วม"รมว.ทส.กล่าว

หลายเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การใช้ชีวิตของผู้คนอาจได้รับผลกระทบจากการเกิดโควิด-19 แต่ตรงข้ามกับสิ่งแวดล้อม ขณะนี้หลายๆ อุทยาน พื้นที่ธรรมชาติ สัตว์บก สัตว์น้ำ ได้อยู่บ้านขอพวกเขาอย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องเกรงกลัวมนุษย์เข้าทำลายธรรมชาติ 

หลังจากนี้เชื่อว่าการใช้ชีวิตของพี่น้องคนไทยเปลี่ยนไป  จะเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ทุกคนได้มีส่วนร่วม ปัจจุบันไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโต มีประชากร 67ล้านคน และมีการใช้ทรัพยากรทั้งหลาย เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนทำให้เกิดวงจรหมุนเวียนพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ได้ หากทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง การคาดการณ์ว่าจะมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น 3 เท่าไม่เกิน50 ปี ข้างหน้าคงไม่เกิดขึ้นจริง อยากให้ทุกคนในประเทศช่วยกัน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อีก 7 ปี และ 50 วัน จะได้ไม่ต้องพบเจอวิกฤตสิ่งแวดล้อม

ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ การใช้การบริโภคสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทุกคนต้องช่วยกันดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตควบคู่การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติของไทยที่คงอยู่ตลอดไป

ด้าน นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) หรือ GC  กล่าวว่า จีซีได้จัดงานนี้ร่วมกับพันธมิตรเข้าสู่ปีที่ 2 ซึ่งงานในปีนี้มีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยปีนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความตระหนักรู้ แต่เป็นการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การปฎิบัติได้จริง เป็นเวทีให้ผู้นำทางความคิด นักนวัตกรรม และนักธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้มาเกิดผลในการใช้ชีวิตประจำวัน และเกิดผลทุกองค์กร 

ceo1

GC ผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยทั้งด้านสุขภาพ การใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย และเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างสมดุลระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและสังคมร่วมด้วย ฉะนั้น กลยุทธ์ในการทำงานของGC มุ่งเรื่องความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืน โดยขับเคลื่อนใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งตอนนี้ที่กำลังทำ คือ ความพยายามสร้างให้ครบวงจนตั้งแต่การแยก การเก็บ โลจิสติก และการนำกลับมาใช้ใหม่ของพลาสติก ที่สำคัญต้องทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  

s__8552832

s__8552831

งานในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนได้มีความตระหนักรู้ในการรู้จักใช้ รู้จักทิ้ง และรู้จักนำมาใช้ประโยชน์ ผ่านผลงานการ สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมสร้างรายได้ และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมของไทย