ธ.ก.ส. สินเชื่อสานฝันกู้ได้สูงสุด 1 ล้านบาท ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างถึงขอได้?

ธ.ก.ส. สินเชื่อสานฝันกู้ได้สูงสุด 1 ล้านบาท ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างถึงขอได้?

ธ.ก.ส. สินเชื่อสานฝันกู้ได้สูงสุด 1 ล้านบาท ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างถึงขอได้?
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสอบคุณสมบัติ และรายละเอียดเงื่อนไข ธ.ก.ส. สินเชื่อสานฝัน วงเงินกู้สูงสุด 1,000,000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตรที่นำเอานวัตกรรมการเกษตร หรือสิ่งใหม่ๆ มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยมีเงื่อนไข และรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้กู้

 • เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร
 • ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตร หรือธุรกิจเกษตร
 • ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44

อัตราดอกเบี้ย

 • MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี หรือ 0.59 ต่อเดือน)

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • กรณีขอกู้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน
 • ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน
 • กรณีขอกู้เงินเป็นค่าลงทุน
 • ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี

วงเงินกู้ขั้นสูง

 • สูงสุดไม่เกินรายละ1,000,000 บาท

หลักประกันเงินกู้

 • ให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร เป็นลำดับแรก
 • กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
 • กรณีใช้บุคคล 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
 • กรณีใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
 • หากไม่เพียงพอให้สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนามย่อม (บสย.) ค้ำประกันหนี้เงินกู้ได้

466295