ออมสินปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ คนละ 500,000 บาท เช็กรายละเอียดใครเข้าเกณฑ์

ออมสินปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ คนละ 500,000 บาท เช็กรายละเอียดใครเข้าเกณฑ์

ออมสินปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ คนละ 500,000 บาท เช็กรายละเอียดใครเข้าเกณฑ์
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทุกภาคส่วนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวทั้งรายใหญ่รวมถึงรายย่อย ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ล่าสุดออมสินปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี (บุคคลค้ำประกัน) วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทต่อราย ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี

สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก-ขนาดย่อม อาทิ ร้านอาหาร, ธุรกิจสปา, นวดแผนไทย, รถรับจ้างนำเที่ยว, ธุรกิจบริการที่พัก ที่ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยรายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 • ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ
 • ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19
 • ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง
 • เพื่อลงทุน ต่อเติม ซ่อมแซม สถานประกอบการ ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
 • ประเภทสินเชื่อ
 • เงินกู้ระยะยาว (L/T)

วงเงินโครงการ

 • วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อต่อราย

 • ไม่เกินรายละ 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • ร้อยละ 3.99 ต่อปี

หลักประกัน

 • บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันเต็มวงเงิน

ระยะเวลากู้ยืม

 • ระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 1 ปี

ระยะเวลาโครงการ

 • ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน และให้เบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสินช่วยเหลือ SMEs ในภาคการท่องเที่ยวได้ที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/ โดยเข้าไปกรอกข้อมูลและรายละเอียดเพื่อขออนุมัติสินเชื่อ