กรุงไทยปล่อยสินเชื่อ Smart Money กู้ได้มากสุด 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยถูกใจไม่ต้องค้ำประกัน

กรุงไทยปล่อยสินเชื่อ Smart Money กู้ได้มากสุด 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยถูกใจไม่ต้องค้ำประกัน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารกรุงไทยออก สินเชื่อกรุงไทย Smart Money สินเชื่อเงินสด วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูกใจ กู้ง่ายๆ ไม่ต้องค้ำประกัน โดยมีจุดเด่น รายละเอียด และเงื่อนไขดังนี้

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็ทำได้เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
 • กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไข สินเชื่อกรุงไทย Smart Money 

 • คุณสมบัติผู้กู้
  • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • เอกสารที่ใช้สมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
  • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  • Statement
   • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
   • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
  • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

ข้อมูลสำคัญของสินเชื่อกรุงไทย Smart Money

อัตราดอกเบี้ย

 • กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรำยได้ประจำ อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี
 • กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย หรือเบี้ยปรับกรณีผิดชำระ

 • คิดดอกเบี้ยผิดชำระหนี้บนค่างวดที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวดนั้นในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
 • สูตรการคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ คือ เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชำระxอัตราดอกเบี้ยผิดนัดxจำนวนวันที่ผิดนัด

วงเงิน

 • กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
 • กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 0.5 ล้านบาท

ค่าบริการต่าง

 • ค่าอากรแสตมป์ : เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 100 บาทต่อบัญชีต่อทุกรอบของการผิดนัดชำระหนี้

ข้อควรระวังในเรื่องสำคัญ

 • ท่านต้องชำระหนี้ให้กับธนาคารตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละรอบการชำระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผิดนัดชำระธนาคาจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กรณีผิดนัดชำระหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • หากท่านผิดนัดชำระหนี้ หรือผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้จากท่าน

การแจ้งให้ชำระหนี้ หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ

 • จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เช่น วงเงินกู้ จำนวนต้นเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/เบี้ยปรับ (ถ้ามี) รวมเงินที่ต้องชำระวันที่ชำระครั้งต่อไป เป็นต้น

การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า

 • จัดส่งใบเสร็จรับชำระเงินกู้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหักชำระจากบัญชีเงินฝากเท่านั้น กรณีอื่นๆ ได้รับจากช่องทางตามที่ลูกค้าชำระ เช่น เคาน์เตอร์บริการที่สาขา หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน เช่น จำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/เบี้ยปรับ (ถ้ามี) รวมจำนวนเงินที่ชำระ เป็นต้น

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือการแจ้งเตือนที่สำคัญต่างๆ

 • หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที เช่น ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่ทำงาน สถานที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยการแจ้งผ่านสาขาที่ลูกค้าใช้บริการ

ประกันภัยประเภทที่ลูกค้าจำเป็นต้องทำ หรือที่สามารถเลือกได้

 • ลูกค้าสามารถเลือกทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน ทั้งนี้การทำประกันชีวิตฯ ดังกล่าว เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ช่องทางการติดต่อธนาคาร

 • หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเจิม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา