"ลำปาง" ค่าแรง300พ่นพิษ ผู้รับเหมาเมินงานเทศบาล

"ลำปาง" ค่าแรง300พ่นพิษ ผู้รับเหมาเมินงานเทศบาล
Siamturakij

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง เปิดเผยถึงปัญหาการบริหารโครงการก่อ สร้างของเทศบาล

ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 และได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ซึ่งได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างมาตลอด แต่ไม่สามารถ หาผู้รับจ้างได้ แม้จะได้สรรหาด้วยวิธีพิเศษ

แล้วก็ไม่มีผู้รับจ้างรับงาน ทำให้เกิดปัญหา ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านโครง สร้างพื้นฐานของประชาชน ซึ่งมีหลายชุมชนได้สอบถามมายังเทศบาล ว่า เมื่อใด จะดำเนินการก่อสร้างให้ ตามที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณไปแล้ว

สำหรับปัญหาในเรื่องดังกล่าว ส่วนหนึ่งผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงวันละ 300 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงขยับตัวสูงขึ้น

ทำให้ราคาค่างาน ที่ตั้งงบประมาณ ไว้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้เพราะขาดทุน ซึ่งปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้บริหาร ได้หาแนวทางแก้ไข โดยเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพิ่มเติมโครงการที่หาผู้รับจ้างไม่ได้ดังกล่าว

และได้รับอนุมัติจาก สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

โดยในที่ประชุมสภา มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเงินสะสมจำนวน 580,850 บาท สมทบงบประมาณร้อยละ 10 ของงบประมาณใน 10 โครงการ โดยหลังจากนี้ ทางเทศบาล

เมืองเขลางค์นคร จะได้ดำเนินการเปิดประมูล หาผู้รับจ้าง และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในเร็วๆ นี้ ดังนั้น ทางเทศบาล จึงเร่ง ออกประกาศให้ชุมชนที่โครงการต่างๆ

จะดำเนินการในพื้นที่ได้รับทราบ และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิด ขึ้น และเร่งผลักดันให้โครงการต่างๆ แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ต่อพื้นที่